PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy stavby procesních aparátů a zařízení - B504011
Anglický název: Basics of Building Process Apparatus and Equipment
Zajišťuje: Děkanát FCHT (150)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy návrhu, dimenzování a konstruování strojů a aparátů v chemickém a zpracovatelském průmyslu. Studenti získají základní znalosti o zásadách technického kreslení a o tvorbě technické dokumentace, o volbě vhodného konstrukčního materiálu, o metodice pevnostních výpočtů a zása-dách konstruování trubkových výměníků tepla, kolonových aparátů a reaktorů s mechanickým míchacím systémem včetně informací o jejich výrobě, zkoušení, certifikaci a provozování.
Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Pospíchal J: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2014.

• Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Vydavatelství ALBRA, 2022, ISBN 978-80-7361-124-8.

• Lukavský, J. et al.: Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.

• Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6

• Harvey J.F.: Theory and design of pressure vessels. Van Nostrand Reinhold Company, 1985, ISBN 0-442-23248-9

• ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby. Praha: Český normalizační institut, 2016.

Metody výuky
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.11.2022)

Předmět je vyučován externími pracovníky z Fakulty strojní ČVUT Praha, odborným garantem je doc. Krátký.

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Technické charakteristiky a ukázky typických procesních strojů a aparátů.

• Základy technického kreslení a tvorby technické dokumentace.

• Základy technologie výroby procesních aparátů – tváření, obrábění, svařování.

• Základní prvky pohonů a převodů – hřídele, spojky, převody, hnací ústrojí.

• Obecný postup při návrhu zařízení.

• Konstrukční materiály pro procesní stroje a aparáty.

• Základy fyzikálních principů dimenzování částí strojů a aparátů.

• Základy certifikovaných pevnostních výpočtů tlakových aparátů dle ČSN EN 13 445.

• Základy konstrukčního návrhu trubkových výměníků tepla a kolonových aparátů.

• Základy konstrukčního návrhu mechanicky míchaných reaktorů.

• Teplotní dilatace v aparátech a potrubních systémech.

• Utěsňování nepohyblivých a pohyblivých součástí procesních strojů a aparátů.

• Zkoušení a provozování strojů a aparátů, provozní zkušenosti a spolehlivost zařízení.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Písemná zkouška ověřující užití znalostí pro inženýrské aplikace (pevnostní výpočet, skica), ústní část zkoušky zaměřená na prověření teoretického základu.

Další požadavky na studenta: Vypracování a odevzdání zápočtové práce na základě zadání vyučujícího.

 
VŠCHT Praha