PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řemeslné techniky II - B700003
Anglický název: Handicraft Techniques II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kmošek Jiří Ing.
Nikendey Václav Ing.
Holomečková Věra
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)
Náplň předmětu je volena dle studijního zaměření. Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností, které student potřebuje k restaurování-konzervování. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších historických kovových předmětů s důrazem využití historických řemeslných technik zpracování kovů (např. plátování, nielování, smaltování, taušírování aj.) Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace s využíváním AVT, práce s odborným textem.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti budou umět:

  • potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace
  • využít řemeslné dovednosti pro restaurování

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Student bude umět vytvořit grafický záznam i rekonstrukci vzoru a techniky, zvládá řemeslo ve všech jeho základních tezích a je připraven zvládnout

i jeho historické nebo regionální zvláštnosti, aplikovat postupy tradičních řemeslných technik při restaurování textilií.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovových materiálů
Kolektiv autorů:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016, ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015, ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012, ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997, ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4876-4.

Kopecká I.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, 1st ed.; Státní ústav památkové péče: Praha, 2002.

David A. Scott a Gerhard Eggert: Železo a ocel v umění; koroze, barviva, konzervace; Archetype Publications Ltd. 2009.

Tylecote R. F.: Historie metalurgie, Maney Publishing Ltd 2002.

Vojtěch D.: Kovové materiály, skripta VŠCHT, Praha 2006

Sborníky z restaurátorských konferencí 2006 - 2018.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Obrábění kovů (soustružení, řezání závitů).

Odlévání kovů (technika ztraceného vosku, výroba modelů)

Odlévání kovů (sádro-antukové formy)

Odlévání kovů (cizelování mosazných a bronzových odlitků).

Tvarování a úpravy kovů za tepla (výroba nástrojů).

Spojování kovových materiálů (měkké pájení).

Povrchové úpravy kovů a jejich fixace (patinování).

Řemeslné techniky zpracování kovů (kovotepectví).

Řemeslné techniky zpracování kovů (plátování).

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem

Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla

Sklo - plošné techniky - malba skla

Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž

Keramika - modelování figurální keramiky

Modelování duté keramiky

Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem

Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
  • Předtkalcovské a lidové tkaniny
  • Tkalcovské techniky
  • Paličkovaná a šitá krajka – základní a odvozené techniky
  • Paličkovaná a šitá historická krajka
  • Lidová výšivka
  • Historická výšivka

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Řemeslné techniky I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je povinná docházka a splnění úkolů dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha