PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Výtvarné cvičení III - B700016
Anglický název: Art Practice III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Ulver Filip MgA.
Záměnnost : N700018
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných, grafických a fotografických dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Náplň je volena dle specializace studenta.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti budou umět vprovést výtvarnou, grafickou, fotografickou a plastickou studii objektů a jejich detailů při restaurování památek dle specializace.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

Student zvládá fotografické techniky, potřebné k dokumentaci restaurátorských prací: ovládá techniku snímku, osvětlovací techniku, počítačové zpracování digitálních fotografií v nejrozšířenějších programech, ovládá tisk, práci s fotografiemi na webu, zalamování fotografie do textu a základní archivační programy.

Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovových materiálů
Z Poláček D.: Technické kreslení podle mezinárodních norem III., Montanex, 2007, ISBN: 80-85780-28-3

Z: Buben Milan: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1999

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z: ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3

Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

D: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy I. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-X

D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy II. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2578-6

D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

D: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícíh.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Náplň předmětu je volena dle specializace.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
  • Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ikonografie a mytologie
  • Výtvarná příprava k řemeslným technikám- rytectví, taušírování, niellování
  • Technický výkres památky, kótování (Auto Cad)
  • Vektorová studie doplnění chybějícího ornamentu dle předem daných předloh na vybraných památkách (Adobe Illustrator, CorelDraw)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

  • Plastické osvojování tvaru, plasticity.
  • Plastické osvojování studie přírodnin a předmětů.
  • Modelování z hlíny.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
• Fotografické a technologické postupy: specifika prostoru, světelný scénář objektu

• Fotografování předmětů z materiálů užitého umění: sklo, porcelán, kov, textilie

• Rekonstrukce dobové fotografie

• Úvod do produkce fotografií; etika a estetika, specifika vizuální kultury

• Pokročilé techniky úpravy fotografií

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Výtvarné cvičení II

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha