PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Výtvarné cvičení IV - B700017
Anglický název: Art Practice IV
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Jašková Alina ak. Mal.
Záměnnost : N700019
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných, grafických a fotografických dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti budou umět provést výtvarnou, grafickou, fotografickou nebo a plastickou studii objektů a jejich detailů dle studijní specializace.

Konzervování-restaurování objektů z textilních materiálů:

Student aktivně používá získané znalosti a dovednosti v oborech kresby, malby a netradičních technik a obohatí tak svou schopnost zachycení výtvarné myšlenky a inspirace z jevové skutečnosti, její kultivace a zpracování do konečné podoby výtvarného návrhu nebo kopie historického díla. Ovládá technické zobrazování jednotlivých textilních technik a jejich kresebnou dokumentace. Zápočet student získá na základě předložených prací zadaných úkolů.

Literatura -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
Z: KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M.: Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia 1966.

Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

D: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

D: Móda: z dějin odívání 18., 19., a 20. století: sbírka Kyoto Costume Institute. Praha: Slovart; Köln: Taschen, 2003. ISBN 3-8228-2624-3

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovových materiálů t:
Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4876-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Náplň předmětu je volena dle studijnívspecializace.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
  • Výtvarné zpracování motivů k řemeslným technikám.
  • Vektorová studie doplnění chybějícího ornamentu dle předem daných předloh na ukázkových uměleckořemeslných památkách (Adobe Illustrator, CorelDRAW).
  • Základy 3D modelování v programu Rhinoceros (studie rotačních předmětů - kalichy, džbány, holby, studie symetrických a pravidelných předmětů - skříňky, šperkovnice).

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
  • Kresebné, malířské a plastické osvojování tvaru, plasticity, perspektivy a dekoru.
  • Kresebné, malířské a plastické osvojování studie přírodnin, předmětů, lebky člověka, lebky zvířete.
  • Kresba tužkou, rudkou, uhlem.
  • Malba temperovými barvami, akvarel.
  • Modelování z hlíny.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
• Realistické studie krajkářských a tkalcovských technik

• Kresebné procvičování technického zobrazování jednotlivých textilních technik

• Kresebná dokumentace historických textilií

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Výtvarné cvičení III

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a odevzdané úkoly dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha