PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dopady IT na společnost - B832005
Anglický název: Impacts of IT on society
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D.
Horáček Jaroslav RNDr. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je představit studentům širší souvislosti dopadů informačních technologií a kybernetiky na společnost. Smyslem předmětu je rovněž vést studenty ke kritickému myšlení přesahujícímu hranice chemické kybernetiky. Předmět bude probíhat formou kombinace přednášek a diskusních seminářů založených na četbě relevantní literatury. Absolvování předmětu přivede studenty k citlivějšímu vnímání mezioborového prolínání technických a společenských témat.
Poslední úprava: Jirkovská Blanka (19.07.2021)
Výstupy studia předmětu -

Absolvování předmětu přivede studenty k citlivějšímu vnímání mezioborového prolínání technických a společenských témat.

Poslední úprava: Jirkovská Blanka (19.07.2021)
Literatura -

Z: Rakowski, R., & Kowaliková, P. (2020). Společnost 4.0: technologie plná lidí. Ohře Media spol. s r.o.

D: Bauman, Z. (2020). Tekutá modernita. Portál.

D: Liessmann, K. P. (2015). Hodina duchů: praxe nevzdělanosti : polemický spis. Academia.

D: Beck, U. (2018). Riziková společnost: na cestě k jiné moderně (Třetí vydání). Sociologické nakladatelství.

D: Kurzweil, R. (2006). The singularity is near: when humans transcend biology. Pinguin Books.

D: Lorenz, K. (2014). Osm smrtelných hříchů civilizace. Leda.

D: Castells, M. (2009). The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture (2.nd ed.). Wiley-Blackwell.

D: Taleb, N. N. (2011). Černá labuť. Paseka.

D: Foucault, M. (2009). Zrození biopolitiky: Kurs na Collège de France 1978-1979. Centrum pro studium demokracie a kultury.

D: Sak, P., & Mareš, J. (2007). Člověk a vzdělání v informační společnosti. Portál.

Poslední úprava: Jirkovská Blanka (20.07.2021)
Metody výuky -

seminární forma, diskuse, kritické myšlení

Poslední úprava: Jirkovská Blanka (19.07.2021)
Sylabus -

Tematické okruhy:

Okruh 1: Současná a budoucí IT společnost

1. Charakteristika soudobé společnosti skrze technologie – společnost sítí, informační společnost, průmysl 4.0, riziková společnost, tekutá modernita, individualismus

2. Co dnes dokáže umělá inteligence? Realita, utopie, dystopie.

Okruh 2: IT technologie a lidské tělo

3. Moderní IT v medicíně a jejich vliv na společnost, substituce úkonů zdravotníků (automatizace, expertní systémy)

4. Kyber tělo - augmentace, informační technologie a tělo

Okruh 3: Celospolečenské výzvy IT

5. IT a soukromí - sledování jednotlivců, uchovávání důvěrných informací, omezování svobody, digitální samota, bodové systémy, digitální dohled

6. IT a svoboda - kryptoměny, NFT, open data/access, darkweb, digitální vlastnictví

Okruh 4: IT napříč generacemi

7. Proměny životního způsobu generací za účasti moderních technologií, vnímání technologií napříč generacemi

8. Uplatnění technologií v generaci seniorů – funkce technologií, způsoby využití (monitoring, pomůcky, společníci)

Okruh 5: Vzdělávání a práce ve společnosti IT

9. Technologie v současném vzdělávání - hybridní formy výuky, on-line školství, digitální gramotnost (populace, žáků, učitelů), fenomén digitální demence

10. Proměny na trhu práce v důsledku nových technologií – digitalizace, robotizace práce, vznikající a zanikající povolání vlivem technologií, homeoffice, poznatky z pandemie, vize do budoucna, online práce, digitální nomádství

Okruh 6: Celospolečenská rizika IT

11. IT zločin, násilí a válka - kyberválka, kyberzbraně, etika umělé inteligence, kyberzločin, kyberšikana, kyber moc, kyber právo

12. Ekologické dopady/hrozby IT - získávání surovin, obměna hardwaru, zodpovědné programování, optimalizace aplikací

Okruh 7: IT a každodenní realita

13. Virtuální svět, virtuální realita, augmentovaná realita

14. Digitální self - online sebeprezentace, dramaturgie vlastního online světa, online konzumerismus

Poslední úprava: Jirkovská Blanka (19.07.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Jirkovská Blanka (20.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

zakončení formou seminární práce (individuální nebo skupinová práce, přečtení tematicky relevantního článku a příprava otázek k diskusi, prezentace během výuky

Poslední úprava: Jirkovská Blanka (19.07.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.2 6
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 3 48 / 84
 
VŠCHT Praha