PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Odborný anglický jazyk A - B834001
Anglický název: Professional English Language A
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pokorná Markéta Ing. Mgr.
Záměnnost : N834008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Ing. Mgr. (12.02.2020)
Cílem předmětu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast odborného jazyka a jeho specifika. Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři a technologie ve vztahu k životnímu prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Ing. Mgr. (12.02.2020)

Studenti budou umět:

  • pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou, reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • diskutovat na odborné téma, vyjádřit svůj názor a argumentovat na dané téma
  • vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru

Literatura -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Ing. Mgr. (12.02.2020)

Z: materiály připravené Ústavem jazyků (webová stránka Ústavu jazyků)

D: Brieger N. and Pohl A., Technical English Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing, 2002, 1902741765

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012, 9780521189392

D: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2009, 9780521140737

D: Key Words for Chemical Engineering, HarperCollins Publishers, 2013, 9780007489770

D: Armer T. and Day J., Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, 2011, 9780521154093

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (02.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Ing. Mgr. (12.02.2020)

1. Úvod do studia předmětu.

2. Univerzitní studium: Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba. Jak napsat shrnutí odborného textu.

3. Univerzitní studium: Studium v zahraničí. Program Erasmus. Slovesné časy.

4. Univerzitní studium: Specializace. Souslednost časová.

5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod.

6. Chemie: Periodická tabulka prvků a vlastnosti prvků. Vztažné věty.

7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie, základní matematické symboly.

8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov pomocí předpon a přípon.

9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratoři. Výstavba koherentního textu.

10. Chemická laboratoř: Chemické pokusy, popis pracovního postupu. Infinitiv a jeho použití.

11. Životní prostředí: Tradiční a alternativní zdroje energie. Slovesné vazby.

12. Životní prostředí: Vodní zdroje, zařízení na úpravu pitné vody. Chemické a biologické čištění odpadních vod.

13. Životní prostředí: Paliva, zdroje. Těžba ropy a břidlicového plynu. Frázová slovesa.

14. Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Ing. Mgr. (12.02.2020)

K udělení zápočtu je nutné získat 50 bodů z celkových 75 bodů. Body student získá za napsání zápočtového testu (max. 50 b.), písemné shrnutí a ústní prezentaci odborného textu (max. 10 b.), aktivní účast v hodinách (max. 10 b.) a domácí přípravu (max. 5 b.).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha