PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy projektového řízení - B837005
Anglický název: Introduction to project management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Rančák Jan doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (18.01.2018)
Studenti získají základní znalosti týkající se projektového řízení, které dokážou využít v řízení procesů. Cílem předmětu je ukázat, jak správně projekt plánovat, řídit a vyhodnotit včetně zpětné vazby pro eliminaci chyb. Studenti se naučí zpracovat problém ve formě projektu, řídit projektový tým a získají možnost využít softwarovou podporu.
Literatura -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (18.01.2018)

Korecký, M.; Trkovský, V.: Management rizik projektů, Grada, 2011, ISBN 978-80-247-3221-3

https://products.office.com/en-us/project/project-and-portfolio-management-software?tab=tabs-1 (informace o software MS Project)

Doležal, J. a kol.: Projektový management - Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada, 2016, ISBN 978-80-247-5620-2

http://freelancefolder.com/10-free-project-management-applications/

Sylabus -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (18.01.2018)

1. Projekt, projektové řízení – základní charakteristiky

2. Principy a pravidla projektového řízení

3. Stanovení cílů projektu, životní cyklus projektu

4. Složení projektového týmu, pravidla pro sestavení správného týmu

5. Popis jednotlivých rolí v týmu, kompetence manažera projektu

6. Plánování projektu – čas, zdroje

7. Plánování rozpočtu projektu

8. Nástroje ke sledování průběhu projektu, kontrolní schůzky

9. Rizika v projektech a jejich eliminace

10. Kontrola a řízení realizace projektu

11. Ukončení a vyhodnocení projektu včetně zpětné vazby

12. Projekty vývoje nových produktů

13. Softwarová podpora projektového řízení

14. Využití softwaru MS Project

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Zemanová Petra Ing. Ph.D. (18.01.2018)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Přihlásit se mohou studenti, kteří získají zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,2 5
Práce na individuálním projektu 0,9 24
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha