PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Specifické vzdělávací potřeby žáků - CZV832008
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Studenti budou seznámeni s přístupy k žákům/studentům, kteří mají různé typy speciálních vzdělávacích potřeb, osvojí si schopnost komunikovat se studenty se speciálními potřebami i celou vzdělávací jednotkou (rodina, učitelský sbor, poradenská pracoviště). Pomocí praktických nácviků a analýzy videí se naučí připravit sebe a svou třídu na příchod a přítomnost studentů se speciálními. potřebami a budou umět upravit vzdělávací obsah svého předmětu dle individuálních potřeb studenta. Seznámí se se systémem podpůrných opatření a poradenských institucí spolupracujících v případě nepříznivých podmínek ve školní třídě.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Inkluzivní škola, podpůrná opatření, spolupráce školy a poradenského pracoviště

2. Práce se žáky se specifickými poruchami učení

3. Práce se studenty s poruchami zraku a sluchu

4. Práce se studenty s poruchami autistického spektra

5. Práce se studenty s narušenou komunikační schopností

6. Práce se studenty s tělesným postižením

7. Práce se studenty s odlišným mateřským jazykem

8. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga jako aktérů společného vzdělávání

9. Zásady komunikace s rodiči žáka s SVP

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha