PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Didaktika chemie I - CZV832014
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat teoretické poznatky obecné didaktiky na výuku konkrétních oblastí chemie. Studenti budou seznámeni s výukovými experimenty, s nakládáním s chemickými látkami a legislativním rámcem a naučí se navrhnout funkční výukové prostory. Seznámí se s výukovými pomůckami, modely a souvisejícím využitím ICT. S využitím informačních zdrojů dokáží strukturovat formulovat vzdělávací cíle, projektovat obsah učiva a připravit učební úlohy a sestavit testy.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Chemie - věda vs. vyučovací předmět (hypotéza, experiment, zákon, teorie)

2. Kurikulum chemie na základní a střední škole

3. Vyučovací metody. Tradiční výuka chemie, její klady a nedostatky. Didaktické zásady ve výuce chemie.

4. Výukové cíle a indikátory jejich splnění. Formulace s ohledem na žáky, třídy.

5. Organizační formy vyučování chemie (individuální, skupinová, kooperativní apod.); aktivizační metody, didaktické hry v chemii.

6. Školní chemický experiment, demonstrační a žákovské pokusy. Chemické látky, bezpečnost práce, legislativa.

7. Výukové a pomocné prostory, návrh učebny a výukové laboratoře.

8. Pomůcky k výuce chemie. Modely, vizualizace.

9. Struktura výukového obsahu. Učebnice, pracovní sešity a odborné knihy ve výuce chemie. Informační zdroje.

10. Učební úlohy v chemii, didaktické testy, Chemická olympiáda.

11. Příprava učitele na výuku. Její realizace a zpětná reflexe.

12. Plánování výuky chemie (od ŠVP po výukovou lekci).

13. Motivace a stimulace žáků ve výuce chemie.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha