PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Oborově didaktická praxe I - CZV832021
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Předmět navazuje na propedeutickou pedagogickou praxi a na reflektivní seminář k propedeutické praxi. Jeho cílem je prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy a profesí učitele a získání elementárních oborově didaktických zkušeností s výukou. Studenti budou přiděleni ke konkrétnímu učiteli chemie na základní nebo střední škole, u něhož budou v průběhu semestru praktikovat. Praktikování spočívá v pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky na základě mikrovýstupů a aktivní účasti na párové výuce. Mohou také doučovat žáky, pracovat s talentovanými žáky nebo asistovat při výuce konkrétnímu žákovi. Dále mohou připravovat a opravovat testy a domácí úkoly z chemie, pomáhat při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti výukou chemie.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (30.01.2023)
Sylabus

Úvodní seminář

2. Příprava a plánování výukové lekce pro mikrovýstup

3. Realizace mikrovýstupu

4. Zapojení do doučování žáků

5. Opravy domácích úloh a testů

6. Příprava didaktických pomůcek a materiálů včetně digitálních

7. Průběžná diskuze s učitelem i garantem praxí a s ostatními studenty

8. Účastnit se na dalších pedagogických procesech školy (porady, předmětové komise, tvorba ŠVP, řešení výchovných problémů žáků formou výchovných komisí nebo školní případové konference, komunikovat s rodiči a dalšími odborníky ve škole, spolupráce s asistentem pedagoga aj.)

9. Vedení vlastního portfolia

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (30.01.2023)
 
VŠCHT Praha