PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Lexikologie II - CZV837011
Anglický název: Lexicology II
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Lexikologie podává výklad o slovotvorném systému angličtiny z hlediska morfologického i sémantického. Objasňuje problematiku významu slov, jejich pojetí a strukturu. Z praktického hlediska se zaměřuje především na způsoby a prostředky obohacování slovní zásoby (např. odvozování, skládání, přejímání, zkracování), typy slovních spojení (sousloví, idiomy, přirovnání) nebo na změny významu slov a jejich příčiny (změna významu a formy, specifikace významu). Semináře také přibližují odlišnosti ve variantách angličtiny a seznamují se základy textové analýzy. Součástí seminářů je práce s různými typy slovníků a korpusů.
Poslední úprava: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literatura

Lexicology – A Short Introduction (M. A.K. Halliday) ISBN: 9780826494795 - Vocabulary Activities (P. Ur) ISBN: 978-0-521-18114-3 - Using Collocations for Natural English (E. Walter, K. Woodford) ISBN: 978-1-905085-52-1 - English Vocabulary in Use Advanced (M.McCarthy) ISBN: 9780521677462 - English Phrasal Verbs in Use Advanced (M.McCarthy) ISBN: 9780521684187 - How to Teach Vocabulary (S. Thornbury) ISBN: 9780582429666 - A Way With Words Resource Pack 1/2 (S.Redman, R.Ellis) ISBN: 9780521477758/ ISBN: 9780521477772 - Text and Discourse Analysis (R.Salkie) ISBN: 9780415092784 - English Words – History and Structure (R. Stockwell, D. Minkova) ISBN: 9780521709170 - Word for Word (S. Clark, G. Pointon) ISBN: 9780194327558 - Encyclopedia of the English Language (D.Crystal) ISBN: 9780521530330

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Sylabus

Semester II: 1. Varieties of English (2h); 2. Collocations I. (2h); 3. Collocations II. (2h); 4. Phrasal Verbs (2h); 5. Meaning and Connotation, Style, Register, Jargon (2h); 6. Text Analysis I. (2h); 7. Text Analysis II. (2h); 8. Revision (2h)

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Písemná zkouška

Poslední úprava: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha