PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metodika III - CZV837031
Anglický název: Methodology III
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Cílem předmětu je osvojování klíčových didaktických dovedností, které učitel využívá při rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních dovedností žáků. Výuka navazuje na poznatky, které posluchači získali v prvním semestru, zejména na znalosti současných paradigmat výuky gramatiky, slovní zásoby a fonetiky, a pokračuje v důsledné integraci teorie a praxe. Posluchači se zdokonalují v reflexi a sebereflexi. Nabyté vědomosti a dovednosti prokazují v mikrovyučování, které je nedílnou součástí předmětu, doplnění o písemné teoretické zdůvodnění použitých postupů. Cílem předmětu, který završuje povinné společné studium oborové didaktiky vyučujících 1. a 2. stupně ZŠ a vyučujících SŠ, je další rozvoj analyticko- didaktických a argumentačních dovedností. Posluchači získávají základní znalosti o psycholingvistických procesech probíhajících při vyučování, o stylech učení a o hodnocení mluvených a psaných projevů. Přemýšlejí o svých konkrétních zkušenostech a pomocí diskuse docházejí k abstraktní konceptualizaci. Prezentují učebnice, které používají, zaměřují se na jejich obsah a strukturu, plánují vyučovací hodiny a vytvářejí vlastní učební materiály. V závěru předmětu prokazují komplexní teoretické a aplikační znalosti o tom, jak se anglický jazyk učí a vyučuje.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)
Literatura

How to teach English (J.Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2 - Learning Teaching (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4 - A Course in English Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6: - Five-Minute Activities for Young Learners, (P. McKay and J. Guse) ISBN: 9780521691345 - Music and Song (T. Murphey) ISBN: 0194370550; 9780194370554 - Drama with Children (S. Phillips) ISBN 0194372200 - Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 80-244-0404-4. - The Teaching Knowledge Test Course. (M. Spratt, A. Pulverness and M. Williams) ISBN: 10-0-521-60992-5 -Planning Lessons and Courses. Designing sequences of work for the language classroom. (T. Woodward) ISBN:9780511732973; Paperback ISBN:9780521633543 - The Practice of English Language Teaching (J.Harmer) ISBN: 978-1-4479-8025-4 - Oxford Basics for Children Vocabulary Activities (M.Slattery) ISBN: 978-0-19-442195-9 - Young Learners (S.Philips) ISBN 978-0-19-437195-7

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)
Sylabus

Semestr 4: 1.Teaching reading; 2.Integrated skills; 3.Using IT; 4.Learning difficulties and dyslexia; 5.Teacher’s tools; 6.Microteaching

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zkouška ve formě písemného testu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.02.2021)
 
VŠCHT Praha