PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Rozhodování pro technické ředitele - CZV837033
Anglický název: Decision-making for CTOs
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Kurz poskytuje základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při hodnocení investičních projektů. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC. Úspěšní absolventi obdrží certifikát o absolvování.
Poslední úprava: Pavlíčková Kateřina (07.04.2021)
Literatura

D: FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2016.

D: SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

D: SCHOLLEOVÁ, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

D: ŠVECOVÁ, L., VEBER, J. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2021. ISBN: 978-80-271-1385-9.

Další materiály od vyučujících.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Seminární práce a její obhajoba

On-line test

Poslední úprava: Kubová Petra (01.04.2021)
Sylabus

1. Řízení organizací

2. Procesní řízení a lean management

3. Úvod do rozhodovací analýzy

4. Ekonomické veličiny a jejich vztahy

5. Investiční projekty a metody jejich hodnocení

6. Vícekriteriální hodnocení variant

7. Implementace zvoleného řešení pomocí DMAIC

Poslední úprava: Kubová Petra (01.04.2021)
 
VŠCHT Praha