PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Doplňující didaktické studium AJ - CZV837039
Anglický název: English Teacher´s training programme
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Studium se uskutečňuje v souladu s § 6b vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle §12 písm. b) a d) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je rozděleno do tematických bloků, každému je věnována časová dotace minimálně 2-4 vyučovacích hodin. Studium je zakončeno zápočtem za zpracování portfolia včetně plánu hodiny na zadané téma a zkouškou.
Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2021)
Sylabus

1. Úvod do kurzu

2. Učební styly. Specifika věkových skupin Výuka jazykových prostředků s ohledem na věková specifika žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ (3-5)

3. Výuka výslovnosti a pravopisu

4. Výuka slovní zásoby

5. Výuka gramatiky Výuka řečových dovedností s ohledem na věková specifika žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ (6-9)

6. Výuka čtení

7. Výuka poslechu

8. Výuka psaní

9. Výuka mluvení

10. Žáci se specifickými potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě

11. Využití ICT ve výuce

12. Portfolio, využití s žáky ve výuce. Tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu

13. Výběr učebnic a výukových materiálů. Projektová práce a mezinárodní projekty

14. Testování a zkoušení. Hodnocení. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších

15. Trendy ve výuce. Metoda CLIL s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.

Poslední úprava: Krátká Jana (13.09.2021)
 
VŠCHT Praha