PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Tvoření startup projektu - CZV837051
Anglický název: Startup project
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Kurz se zaměřuje na studenty, kteří mají nápad na vlastní podnikání a chtějí se dozvědět, jak z něj udělat funkční projekt, se kterým se mohou postavit před investory. Kurz je určen pro jednotlivce i skupiny. Kurz poskytuje základní znalosti potřebné k vytvoření vlastního podnikání. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých dovedností z oblastí vytváření byznys plánu, prototypování, cílů a strategií, financí, marketingu a prezentačních dovedností. Během kurzu se studenti setkají s bohatou zpětnou vazbou od svých kolegů a expertů. Závěrem kurzu bude soutěž mezi jednotlivými zúčastněnými projekty.
Poslední úprava: Krátká Jana (10.11.2022)
Literatura

SCHOLLEOVÁ, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-637-1.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.11.2022)
Sylabus

1. Metoda Design Thinking

2. Byznys plán, metoda Lean Canvas

3. Prototypování

4. Cíle a strategie startupu

5. Finance projektu, kde finance získat

6. Marketingová strategie

7. Sociální sítě, jejich marketingové využití

8. Prezentační dovednosti

Poslední úprava: Krátká Jana (10.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

aktivní účast a závěrečná prezentace vlastního projektu

Poslední úprava: Krátká Jana (10.11.2022)
 
VŠCHT Praha