PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Řízení veřejných institucí muzejního typu - CZV837060
Anglický název: Management of museum-type public institutions
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 168 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Anotace
Kurz pro řídící a odborné pracovníky sbírkotvorných institucí. Náplň kurzu sahá od legislativního rámce činnosti se zaměřením na rozpočtová pravidla přes evidenci a odborné zpracování sbírkových předmětů (CES) až po vhodné formy veřejné prezentace (příprava výstav) a muzejní edukace.
Poslední úprava: Krátká Jana (06.02.2024)
Sylabus

• Právní rámec činnosti veřejných muzeí a galerií (muzeí umění)

• Evidence, konzervace a odborné zpracování sbírkových předmětů a jejich využití v dlouhodobých muzejních expozicích

• Výstavní plán, proces přípravy a realizace krátkodobých výstav a specifika muzeí umění

• Plánování a tvorba doprovodných programů • Muzejní edukace • Marketing muzejních expozic a programů

Literatura:

Savický, N. (2024). Muzeum jako funkční organizace - strukturovaný studijní materiál. Praha, VŠCHT ÚEM.

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Poslední úprava: Krátká Jana (01.02.2024)
 
VŠCHT Praha