PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Pokročilá anorganická chemie - D101005
Anglický název: Advanced Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AP101003
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hoskovcová Irena Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP101003, P101003
Anotace -
Poslední úprava: Hoskovcová Irena Ing. CSc. (07.09.2015)
Předmět prohlubuje znalosti koordinační chemie a systematické anorganické chemie prvků. Podává přehled vlastností, chování a vazebných možností jednotlivých skupin prvků v souvislosti s jejich elektronovou strukturou. Náplň se modifikuje podle odborných zájmů doktorandů, kromě učebnic používáme navíc vybrané souhrnné články nebo monografie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hoskovcová Irena Ing. CSc. (07.09.2015)

Studenti budou umět:

popsat a zdůvodnit specifika chování prvků a skupin prvků periodického systému,

posoudit vliv periodicky proměnlivých vlastností na solvataci a redoxní vlastnosti iontů,

popsat struktury typické pro určité prvky a zdůvodnit jejich vznik.

Literatura -
Poslední úprava: Hoskovcová Irena Ing. CSc. (18.04.2014)

Z: N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků ,Informatorium,1993

Z: Wulfsberg: Inorganic Chemistry , University Science Books, 2000

D: C.Housecroft, A.Sharpe, Anorganická chemie, VŠCHT 2014

D: F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochman: Advanced Inorganic Chemistry, 6th ed., Wiley, 1999

Sylabus -
Poslední úprava: Hoskovcová Irena Ing. CSc. (18.04.2014)

1. Struktura atomu. Jádro, stabilita jader, radioaktivita. Elektronový obal.

2. Interakce mezi atomy. Vazebné teorie, jejich možnosti a omezení, srovnání.

3. Roztoková chemie. Vodné roztoky, protická rozpouštědla.

4. Ionizující aprotická rozpouštědla. Iontové kapaliny.

5. Vazba kov-kov, klastry. Zintlovy ionty, borany. Klastry d-kovů, halogenidové, karbonylové Isolobalita.

6. Vazba v oxidech a jejich vlastnosti, hydratace, acidobazicita.

7. Redoxní chování a fotoreaktivita.

8. Mechanismy anorganických reakcí

9. Lanthanoidy.

10. Aktinoidy

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hoskovcová Irena Ing. CSc. (18.04.2014)

Zpracování a přednesení zadaného tématu. Ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha