PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzika polymerů - D112001
Anglický název: Physics of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (14.04.2014)
Předmět se molekulární struktuře a uspořádanosti v polymerních soustavách, polymerním sítím, skelnému přechodu, krystalizaci, elasticitě a viskoelasticitě, pevnosti a porušování polymerů, rozpouštění, mísení a botnání polymerů, chování polymerů v elektrickém poli. Předmět rozšiřuje a prohlubuje informace v oblastech přednášených v základním kurzu pro studenty bakalářského a magisterského studia.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (14.04.2014)

Studenti budou umět:

Pochopit a vysvětlit základní fyzikální vlastnosti a chování polymerních materiálů

Vybrat vhodný polymerní materiál pro danou aplikaci

Literatura -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (14.04.2014)

Z: Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

Z: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

D: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6

D: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

Sylabus -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (14.04.2014)

1. Ohebnost polymerního řetězce a morfologická struktura polymerů.

2. Vznik a struktura sítí.

3. Skelný přechod a teorie volného objemu.

4. Krystalizace, její kinetika.

5. Teorie kaučukové elasticity a její aplikace.

6. Viskoelasticita, relaxační přechody, časově-teplotní superpozice.

7. Tok polymerních tavenin. Vliv molární hmotnosti.

8. Pevnost, principy lomové mechaniky.

9. Misitelnost a rozpustnost polymerů. Separace fázi.

10. Orientace v polymerech, vlivy na vlastnosti. Kompozity.

11. Elektrická vodivost, dielektrické vlastnosti.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (14.04.2014)

Ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha