PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Petrochemie - D215001
Anglický název: Petrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: P215001
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějovský Lukáš Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP215001, P215001
Anotace -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (25.02.2014)
Předmět seznamuje studenty s výrobou a využitím nejdůležitějších velkotonážních chemikálií, které se vyrábějí hlavně z ropných frakcí a zemního plynu. Absolventi získají přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku a dalších látek. Pokud je to významné, jsou zmíněny také výroby těchto chemikálií z jiných surovin. Důraz je kladen na chemické a technologické porozumění vyučovaných technologií. V závislosti na zaměření výzkumu doktoranda jsou některé kapitoly výrazně rozšířeny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (10.11.2015)

Studenti budou umět:

Orientovat se v surovinové základně pro výrobu velkotonážních organických chemikálií.

Popsat principy a postupy výroby velkotonážních organických chemikálií.

Uplatnění těchto chemikálií při výrobě různých plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken, detergentů a dalších důležitých produktů

Literatura -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (25.02.2014)

Z: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2

Z: Weissermel K., Arpe H. J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH, A Wiley Company, Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997, ISBN 3-527-28838-4

D: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6

D: Chauvel A., Lefebvre G.: Pertochemical Processes, Technical and Economic Characteristics. Éditions Technip, 1989, ISBN 2-7108-0561-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (25.02.2014)

Blažek J., Lederer J., Herynk T.: Petrochemie. Interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (17.01.2012)

Výsledná známka se skládá z 1/4 bodů získaných z 1. testu, z 1/4 bodů získaných z 2. testu a 1/2 bodů získaných ze závěrečného testu. Každý test je písemný, trvá cca 100 min., lze v něm získat až 100 bodů.

1. průběžný test - zkouška znalostí z látky prezentované v 1 až­ 4. přednášce.

2. průběžný test ­- zkouška znalostí z látky prezentované v 5 ­až 9. přednášce.

Závěrečný test (zkoušková písemka) ­- zkouška znalostí z látky prezentované v 1 až­ 11. přednášce.

Student musí z každého testu získat minimálně 70 bodů, celkově alespoň 75 bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (04.10.2017)

1. Přehled surovin a procesů, pyrolýza uhlovodíků, produkty, čistění a dělení pyrolýzních plynů

2. Výroba propenu pomocí katalytického krakování vysokovroucích ropných frakcí, dehydrogenací propanu, metateze alkenů, výroba etylenu a propylenu z metanolu

3. Zdroje aromatických uhlovodíků, reformování benzinů, izolace a dělení aromátů, dealkylace alkylbenzenů, disproporcionace toluenu, izomerace xylenů, separace p-xylenu

4. Význam a využití plastů, recyklace plastů, způsoby polymerace, výroba a využití polyetylenu

5. Výroba a využití vinylchloridu, etylenoxidu, vinylacetátu, alk-1-enů aj.

6. Využití propenu - polymery, akrylonitril, propylenoxid, oxoalkoholy, kyselina akrylová a další produkty

7. Izolace a petrochemické využití C4 uhlovodíků - buta-1,3-dien, buteny, izobuten, MTBE

8. Výroba a využití styrenu a polyamidů

9. Výroba a využití fenolu, anilínu, polyetylentereftalátu, ftalanhydridu, aj.

10. Výroba vodíku a syntézních plynů, Fischer-Tropschova syntéza

11. Výroba a využití amoniaku, močoviny, metanolu a formaldehydu

12. Výroba a využití tenzidů

13. Výroba a využití acetylenu a naftalenu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (25.02.2014)

Organická chemie I

 
VŠCHT Praha