PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie ropy - D215002
Anglický název: Petroleum Technology
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: P215002
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace -
Poslední úprava: SEBORG (28.05.2014)
Předmět seznamuje studenty se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Studenti získají přehled o jednotlivých rafinérských procesech, termickém a katalytickém krakování a hydrokrakování, hydrogenační rafinaci, katalytickém refomování, izomeraci, alkylaci a polymeraci. Dále získají znalosti o chemismu těchto procesů, používaných katalyzátorech a jejich vlastnostech, jednotlivých variantách procesů, vývojových trendech, ekologických aspektech a vyráběných produktech a jejich vlastnostech. Seznámí se také s problematikou biopaliv a dalších alternativních paliv, výrobou a vlastnostmi biopaliv a jejich využitím jako pohonných hmot v dopravě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ215 (10.11.2015)

Studenti budou umět:

Vznik ropy, její těžbu, dopravu a skladování, složení ropy a ropných frakcí.

Chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenační rafinace ropných frakcí a zbytků.

Principy těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory a jejich vlastnosti.

Varianty jednotlivých technologií, vyráběné produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty.

Chemismus katalytického reformování a izomerace benzinových frakcí a výroby benzinových složek alkylací a polymerací. Principy těchto technologií, jejich ekologické aspekty a vývojové trendy, používané katalyzátory a vyráběné produkty.

Vlastnosti jednotlivých ropných produktů a jejich využití. Problematiku biopaliv a dalších alternativních paliv a jejich využití jako pohonných hmot v dopravě.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ215 (10.11.2015)

Handbook of Petroleum Refining Processes, Second Edition (Ed. Meyers R.A.), McGraw - Hill, Boston, USA, 1997, ISBN 0-07-041796-2

Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

Modern Petroleum Technology, Vol. 2 (Ed. Lucas A.G.), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England, 2001, ISBN 0 471 98411 6

Studijní opory -
Poslední úprava: SEBORG (27.05.2014)

Šebor G.: Technologie ropy, elektronické interní učební texty

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: SEBORG (30.05.2014)

Výsledná známka je tvořena vždy třetinou bodů získaných z 1. a 2. kontrolního testu a z ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (04.10.2017)

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv, alternativní paliva

2. Těžba, doprava a skladování ropy, chemické a frakční složení ropy a její primární zpracování

3. Chemismus termického a katalytického krakování a hydrokrakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy

4. Fyzikálně-chemický základ termického krakování, varianty procesu, suroviny, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty

5. Katalytického krakování, vývoj procesu, reakční podmínky, katalyzátory, jejich výroba a vlastnosti, suroviny a produkty procesu a jejich vlastnosti, ekologické aspekty

6. Hydrokrakování ropných frakcí a ropných zbytků, typy reaktorů a používané katalyzátory, procesy, suroviny, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti

7. Hydrogenační rafinace ropných frakcí, termodynamika a kinetika rafinačních reakcí, katalyzátory, procesy rafinace ropných surovin a produktů, vlastnosti produktů rafinace

8. Katalytické reformování a izomerace benzinových frakcí, chemismus, katalyzátory, reakční podmínky, typy procesů, charakteristika produktu, význam procesu a vývojové trendy

9. Výroba benzinových komponent alkylací a polymerací, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktů, vývojové trendy

10.Zracování plynných frakcí, dělení, využití, izolace kyselých plynů a výroba síry, výroba motorových a leteckých paliv, požadavky na jejich kvalitu

11. Biosložky v motorových palivech - základní pojmy, bioethanol, biobutanol a ethery, jejich výroba a využití v automobilových benzinech

12. Způsoby výroby bionafty, transesterifikace, resp. hydrodeoxygenace rostlinných olejů, FT syntéza, vlastnosti vyrobené bionafty a její využití, využití dimetyléteru jako pohonné hmoty

13. Technologie výroby mazacích olejů a plastických maziv, jejich vlastnosti a použití, topné oleje, výroba, vlastnosti a použití

14. Výroba asfaltů, typy asfaltů, jejich vlastnosti a použití

 
VŠCHT Praha