PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výroba a použití alternativních motorových paliv - D215003
Anglický název: Production and Utilization of Alternative Motor Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)
Předmět je zaměřen na využití alternativních paliv v dopravě. V úvodu se studenti seznámí s významem alternativních paliv, důvody tohoto způsobu jejich využití a politikou EU v této oblasti. Následně je pozornost zaměřena na výrobu jednotlivých alternativních paliv, biopaliv, syntetických motorových paliv, LPG, zemního plynu, bioplynu a vodíku, jejich vlastnosti a využití jako pohonných hmot v dopravě. Studenti získají komplexní přehled o současných a výhledových trendech výroby alternativních paliv, včetně souvisejících ekonomických otázek.
Literatura -
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (13.06.2017)

Demirbas A.: Biodiesel, Springer Verlag Ltd., London 2008, ISBN 978-1-84628-994-1

Nag A. (Ed.): Biofuels Refining and Performance, 1st Ed., Mc Graw-Hill Professional, New York 2007, ISBN 0-07-148970-6

Lee S., Speght J.G., Loyalka S.K. (Eds.): Handbook of Alternative Fuel Technologies, CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2007, ISBN 4-0-8247-4069-6

Steynberg A.P., Dry M.E. (Eds.): Fischer - Tropsch Technology, Elsevier, Amsterdam 2004, ISBN 0-444-51354-X

Rhamadas A.S. (Ed.): Alternative Fuel for Tansportation, 1st Ed., CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2011, ISBN 978-1439819579

Demirbas A.: Biorefineries, Springer Verlag Ltd., London 2010, ISBN 978-1-84882-720-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)

Šebor G., Pospíšil M., Žákovec J.: Výroba a vlastnosti alternativních motorových paliv a jejich použití v dopravě, elektronické interní učební texty

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)

Výsledná známka je tvořena polovinou bodů získaných z předloženého písemného textu, v kterém studen zpracuje zadané téma, a polovinou bodů z ústní zkoušky

Sylabus
Poslední úprava: SEBORG (11.06.2014)

1. Úvod, definice alternativních motorových paliv, význam jejich využití v dopravě a politika EU v této oblasti

2. Bionafta, zdroje pro její výrobu, výroba bionafty zpracováním rostlinných olejů a živočišných tuků

3. Fyzikálně - chemické vlastnosti bionafty, požadavky na kvalitu bionafty a směsných paliv, způsoby distribuce a podmínky pro použití bionafty v dopravě

4. Bioetanol, zdroje a způsoby jeho výroby, rafinace a dehydratace bioetanolu a ekonomické aspekty jeho výroby

5. Výroba bio ETBE , fyzikálně - chemické vlastnosti bioetanolu a bio ETBE, požadavky na kvalitu bioetanolu a směsných paliv, způsoby distribuce bioetanolu a podmínky pro jeho použití v dopravě

6. Výroba biobutanolu, jeho vlastnosti a využití v dopravě, porovnání bioetanolu a biobutanolu z hlediska jejich použití v dopravě

7 Syntetická motorová paliva vyrobená pyrolýzou, resp. hydrotermickým zpracováním biomasy a technologiíi GTL resp.BTL, výroba syntézního plynu

8. Výroba motorových paliv Fischer - Tropschovou syntézou, varianty syntézy, porovnání fyzikálně - chemické vlastností syntetických a klasických motorových paliv

9. LPG, jeho výroba v rámci zpracování zemního plynu a v ropné rafinérii, fyzikálně - chemické vlastnosti a způsoby jeho distribuce, požadavky na kvalitu a jeho použití v dopravě

10. Zemní plyn, zásoby, dálková přeprava, zkapalněný zemní plyn, fyzikálně - chemické vlastnosti, způsoby distribuce, podmínky pro jeho použítí v dopravě - technologie CNG a LNG

11. Bioplyn, suroviny a jeho výroba, chemické složení surového bioplynu a jeho čištění, způsoby distribuce a podmínky pro jeho použití v dopravě

12. Vodík, zdroje vodíku a jeho výroba, hodnocení technologií výroby, fyzikálně - chemické vlastnosti

13. Palivové články, doprava a skladování vodíku, vodíkové čerpací stanice a podmínky pro použití vodíku v dopravě

14. Ekologické a ekonomické aspekty použití alternativních paliv v dopravě

 
VŠCHT Praha