PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikovaná a technická hydrobiologie - D217008
Anglický název: Applied and Technical Hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (08.11.2011)
Obor se zabývá klasickou hydrobiologií a dále pak její aplikací v technologii vody, s ohledem na vodárenské a čistírenské procesy. Aplikovaný obor je doplněn o otázky platné legislativy, nové metody a postupy technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou. Podstatná část je věnována rozpracování rizikové analýzy v souladu s Plány pro bezpečné zásobování pitnou vodou a s ohledem na biologicky stabilní vodu. Rozpracována je bioindikace organismů a jejich vztah k ekologickému znečištění vod. Hodnocen je ekologický stav biotopů a metody rekultivace. Stěžejní, v tomto oboru, je praktická část, která je zaměřena na specifické skupiny organismů, jejich význam, způsoby detekce a možnosti stanovení. Koncepce a náplň předmětu je individuálně upravována s ohledem na zkušenosti a znalosti uchazeče z oboru a dále je přizpůsobena tématu řešené disertační práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (27.02.2014)

Studenti budou umět:

Aplikovat na biotopech vhodné metody odběru vzorků a následné zpracování.

Využít znalostí o bioindikátorech k hodnocení technologií (vodárenství, čistírenství).

Pracovat s mikroskopem a identifikovat základní skupiny mikroorganismů.

Literatura -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (27.02.2014)

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A.,Sládeček V.,Ambrožová J.,Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J.,Černý I.,Frank K.,Hanslík E.,Herčík L.,Hlaváč V.,Hušková R.,Komínek J.,Komp P.,Mergl V.,Nepovím J.,Ondroušek J.,Pitter P.,Pytl V.,Rauová M.,Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,206,2005,80-239-4565-3

D:Barták Z.,Lišková Š.,Marešová I.,Říhová Ambrožová J.,Pastuzsek F.,Pitter P.,Teoretické základy vodovodní a kanalizační infrastruktury - hydrologie, hydraulika, hydrogeologie, hydrochemie, hydrobiologie,152 pp,2007,ISBN 978-80-87140-01-7

D:Hubáčková,J.,Slavíčková K.,Říhová Ambrožová J.,Změny jakosti při její dopravě,ISBN 80-85900-66-1

D:Říhová Ambrožová J.,Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23,Hydroprojekt CZ,2006

D:Říhová Ambrožová J.,Hubáčková J.,Čiháková I.,Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů.Technické doporučení,2008

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,ISBN 978-80-7080-007-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (27.02.2014)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/hydrobiologie

Sylabus -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (08.11.2011)

1. Taxonomie a taxonomická specifikace organismů studovaných v rámci aplikované a technické hydrobiologie.

2. Metody odběru vzorků – terén, technologie.

3. Metody studia mikroorganismů – světelná, epifluorescenční a inverzní mikroskopie.

4. Bioindikace a koncepce biologických ukazatelů charakteru prostředí a procesů.

5. Studium trofie vody – ukazatele, metody a aplikace.

6. Riziková analýza a koncepce Plánů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou.

7. Biologické audity vodárenských objektů a vodárenských zařízení.

8. Biologické audity čistírenských zařízení a provozů.

9. Biologické audity provozů s chladicími vodami.

10. Hodnocení koroze a tvorby biofilmů.

11. Ekologický stav biotopu a prvky biologické kvality.

12. Rekultivace.

13. Legislativní rámec v oblasti vod a technologií vody.

14. Praktická část: metody mikroskopické a biochemické.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 40
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha