PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úprava vody - D217009
Anglický název: Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (24.02.2014)
Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (13.06.2017)

Studenti budou umět:

Principy jednotlivých technologií používaných pro výrobu pitné vody,

navrhnout skladbu technologické linky úpravy vody podle charakteru vodního zdroje,

principy základních mechanických procesů používaných pro míchání a separaci suspenzí.

Literatura -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (13.06.2017)

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.

MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005,2003024156

Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763

Studijní opory -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (24.02.2014)

http://web.vscht.cz/strnadon/vodarenstvi/

Sylabus -
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (13.06.2017)

1. Jakost pitné vody, znečišťující látky v podzemních vodách a jejich úprava

2. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody, odkyselování, odželezování a odmanganování vody

3. Speciální postupy úpravy vody (odstraňování radionuklidů, a dusíkatých látek)

4. Úprava povrchových vod, koagulace

5. Střední rychlostní gradient, míchání suspenzí, výpočet míchacích zařízení

6. Čiřiče

7. Separace suspenzí usazováním a zahušťování susoenzí

8. Návrh a výpočet separačních nádrží

9. Filtrace vod, druhy filtrů

10. Desinfekce pitné vody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (24.02.2014)

Hydrochemie, Distribuční sítě

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha