PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza stopových prvků v biologických materiálech - D323029
Anglický název: Trace element analysis of biological samples
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Koplík Richard prof. Dr. Ing.
Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP323005, P323005
Anotace -
Poslední úprava: Koplík Richard prof. Dr. Ing. (22.11.2011)
Předmět je určen pro posluchače doktorského studia. Navazuje na Analytickou chemii, Atomovou spektrometrii, Analýzu potravin a přírodních produktů a Speciální analýzu potravin. Přednášky jsou soustředěny na problémy stopové analýzy, odběr a úpravu vzorků, způsoby zakoncentrování stopových prvků a použití spektrometrických, elektrochemických a separačních metod pro stanovení a speciační analýzu stopových prvků v potravinách a jiných biologických materiálech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Koplík Richard prof. Dr. Ing. (28.03.2014)

Studenti budou umět

  • předpovědět možné rušivé vlivy při aplikaci jednotlivých analytických metod prvkové analýzy a budou schopni navrhnout způsob řešení problému
  • vybrat vhodný způsob přípravy vzorku k analýze
  • vybrat metodu měření a její základní podmínky s ohledem na vlastnosti analytu a povahu vzorku.

Literatura -
Poslední úprava: Koplík Richard prof. Dr. Ing. (13.10.2011)

Aras N.K., Ataman O. Y.: Trace Element Analysis of Food and Diet, RSC Publishing , Cambridge, UK, 2006, ISBN 0-85404-576-7

Comprehensive Analytical Chemistry Vol. 30, 1996 (editor R. Lobinski), ISBN 978044482368-7; Vol 33, 2000 (editor J.A. Caruso) ISBN 9780444500472; Vol 41 (editor Z. Mester) ISBN 9780444511010, Elsevier

Sylabus -
Poslední úprava: Koplík Richard prof. Dr. Ing. (13.10.2011)

1. Obecné problémy stopové analýzy

2. Odběr vzorků pro stanovení stopových prvků

3. Příprava vzorků k analýze - rozklad

4. Příprava vzorků k analýze - ostatní postupy

5. Metody zakoncentrování a separace stopových prvků

6. Plamenová AAS

7. Elektrotermická AAS

8. Metody generování těkavých sloučenin

9. Principy atomové emisní spektrometrie

10. ICP-AES a její praktické použití

11. ICP-MS: prncip, instrumentace, rušivé vlivy, aplikace v analýze biologických vzorků

12. Elektrochemická rozpouštěcí analýza

13. Separační metody prvkové analýzy

14. Prvková speciační analýza biologických vzorků: principy a vybrané aplikace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Koplík Richard prof. Dr. Ing. (28.03.2014)

Analytická chemie I nebo ekvivalentní základní kurs analytické chemie.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Koplík Richard prof. Dr. Ing. (28.03.2014)

Ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha