PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Kvalita potravinářských surovin - D324008
Anglický název: Quality of Raw Materials
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP324004, P324004
Anotace -
Poslední úprava: PIPEKP (20.10.2015)
V rámci předmětu kvalita potravinářských surovin budou posluchači seznámeni se základními kvalitativními parametry jednotlivých potravinářských surovin a to jak rostlinnými, tak živočišnými. V případě rostlinných surovin bude diskutována kvalita obilovin, pseudoobilovin, okopanin, cukrodárných plodin, olejnin, luštěnin a chmele. Důraz bude ovšem kladen na kvalitu ovoce a zeleniny včetně posklizňové fyziologie a jednotlivých způsobů skladování. Diskutována bude i problematika jednotlivých vad ovoce a zeleniny. V rámci studia surovin živočišného původu (maso, vejce, mléko, med) budou diskutovány intravitální a vnější vlivy na kvalitu těchto živočišných produktů. Pozornost bude také věnována otázkám zdraví a pohody zvířat. Posluchači budou také seznámeni s vybranými legislativními požadavky a zemědělskými standardy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: PIPEKP (20.10.2015)

Studenti budou umět:

• přehled o potravinářských surovinách rostlinného a živočišného původu

• základního přehledu v oblasti produkce a bezpečnosti potravinářských surovin

• schopnosti posuzovat kvalitu potravinářských surovin pro potravinářský průmysl

• znalosti o zbožíznalství vybraných potravinářských suro

Literatura -
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Petr J., Louda F.: Produkce potravinářských surovin, VŠCHT, Praha, 1998, ISBN 80-7080-332-0

Simeonovová J. et al.: Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů, MZLU v Brně, 2001, 80-7157-405-8

Prugar J. et al.: Kvalita rostlinných surovin, VÚPS, Praha, 2008, 978-80-86576-28-2

Pipek P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 80-7080-174-3

Sylabus -
Poslední úprava: PIPEKP (20.10.2015)

1. Význam a postavení zemědělství a potravinářského průmyslu

2. Spotřeba surovin, zajištění surovin - legislativní rámec

3. Faktory ovlivňující produkci rostlinných surovin

4. Ekologické aspekty zemědělské produkce

5. Produkce obilovin (včetně rýže, kukuřice a minoritních plodin)

6. Luskoviny, olejniny, brambory, cukrodárné plodiny

7. Vinná réva, chmel

8. Produkce ovoce a zeleniny

9. Principy skladování a přepravy rostlinných surovin

10. Užitkové vlastnosti hospodářských zvířat

11. Produkce vepřového masa, hovězího masa a mléka

12. Produkce drůbežího masa a vajec

13. Ryby a ostatní vodní živočichové

14. Hygienické aspekty produkce a skladování živočišných surovin

Obecný syllabus bude přizpůsoben charakteru doktorské práce

 
VŠCHT Praha