PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vibrační spektroskopie - D402004
Anglický název: Vibrational Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: AP403018, P403018
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)
Předmět zahrnuje stručný souhrn základních principů molekulových vibrací, infračervené a Ramanovy spektroskopie. Dále pak je věnována pozornost souvislostem se symetrií molekul resp. krystalů při interpretaci spekter organických i anorganických materiálů. Studenti se též seznámí s aktuálními pokroky v instrumentaci včetně studia objektů v mikroměřítku (mikrospektroskopie) a nanoměřítku (metody založené na skenování sondou). Součástí předmětu je zpracování tématického projektu na základě kritického rozboru vybraných publikovaných prací a společný seminář zúčastněných doktorandů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

Studenti budou umět:

Volit vhodnou techniku vibrační spektroskopie podle typu analyzovaného systému a požadovaných analytických informací.

Interpretovat spektra organických i anorganických látek s využitím informací o symetrii molekul, tabulek charakterů a dalších informací.

Popsat speciální metody vibrační spektroskopie včetně metod časově rozlišených, povrchem zesílených, nelineárních jevů a jevů uplatňujících se v nanoměřítku.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (30.08.2013)

1) Handbook of Spectroscopy (G. Gauglitz and T. Vo-Dinh, Eds.) Wiley-VCH, 2003.

2) Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies (George Socrates) Wiley 2004.

3) Symetrie krystalů a vibrační spektra (A. Muck) SNTL 1987.

4) Infračervená spektra a struktura molekul (M. Horák, D. Papoušek) Academia 1976.

5) Aktuálně publikované přehledové články i originální studie.

Studijní opory -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (31.08.2013)

elektronické materiály a soubory dostupné v doméně vscht.cz

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (31.08.2013)

žádné

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha