PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Separační metody - D402010
Anglický název: Separation Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402005, P402005
Anotace
Poslední úprava: Sýkora David doc. RNDr. Dr. (19.11.2012)
Přednáška slouží k seznámení studentů s důležitými vybranými separačními technikami. Probírány jsou jak historicky starší techniky, např. destilace, extrakce kapalina-kapalina, tak i techniky modernější, např. kapilární elektroforéza a vysokoúčinná chromatografie. Vedle velmi rozšířených technik jsou diskutovány i některé méně běžné metody, které mají značný separační potenciál a jsou perspektivní. V rámci přednášky je největší důraz kladen na techniky elektroforetické a chromatografické v jejich současné moderní podobě. Pozornost je věnována i hmotnostní spektrometrii.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Sýkora David doc. RNDr. Dr. (19.11.2012)

Přednáška poskytne studentům přehled i hlubší informace o současných důležitých separačních technikách.

Literatura
Poslední úprava: Sýkora David doc. RNDr. Dr. (19.11.2012)

Z Analytická separace látek - kniha, J. Churáček; SNTL, 1990.

Z High Performance Capillary Electrophoresis - firemní příručka, D.N. Heiger, Hewlett-Packard, 1992.

Z Basic Gas Chromatography - kniha, H.M. McNair and J.M. Miller, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-43954-8.

Z Practical High-Performance Liquid Chromatography - kniha, V.R. Meyer, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-68218-0.

Z Introduction to Mass Spectrometry - kniha, J.T. Watson and O.D. Sparkman, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-470-51634-8.

D Mass Spectrometry-A Textbook - kniha, J.H. Gross, 2004, Springer, ISBN: 3-540-40739-1.

D Introduction to Modern Liquid Chromatography - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland and J.W. Dolan, Wiley, 2010, ISBN:978-0-470-16754-0.

D Gas Chromatography and Mass Spectrometry-A Practical Guide - kniha, O.D. Sparkman, Z.E. Penton, and F.G. Kitson, 2011, Elsevier, ISBN:978-0-12-373628-4.

D Practical HPLC Method Development - kniha, L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.L. Glajch; Wiley, 1997, ISBN:0-471-00703-X.

D Chromatographic methods - kniha, A. Braithwaite, F.J. Smith; Blackie Academic & Proffessional, 1996, ISBN:0-7514-0158-7.

D Gas Chromatography - kniha, I.A. Fowlis; ACOL, Wiley, 1995, ISBN:0-471-95467-5.

D High Performance Liquid Chromatography - kniha, S. Lindsay; ACOL, Wiley, 1992, ISBN:0-471-93180-2.

D Separace látek - skripta, M. Popl, J. Kubát; SNTL, 1986.

D Chromatography Today - kniha, C.F. Poole, S.K. Poole; Elsevier, 1991, ISBN:0-444-88492-0.

Studijní opory
Poslední úprava: Sýkora David doc. RNDr. Dr. (19.11.2012)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470688427

Metody výuky
Poslední úprava: Sýkora David doc. RNDr. Dr. (19.11.2012)

Přednaška je neustále aktualizována a doplňována audiovizuálními programy podporujícími výklad teorie a instrumentace.

Sylabus
Poslední úprava: Sýkora David doc. RNDr. Dr. (19.11.2012)

1. Rozdělení separačních metod, základní pojmy

2. Destilace a rektifikace - teorie, techniky

3. Extrakce - teorie a techniky; extrakce kapalina-kapalina a extrakce na pevnou fázi

4. Další separace založené na fázových rovnováhách

5. Membránová separace

6. Separace v silovém poli

7. Elektroforéza - základní pojmy a principy, techniky

8. Kapilární elektroforéza - teorie, techniky, instrumentace

9. Kapilární elektrochromatografie

9. Základní vztahy v chromatografii, principy

10. Plynová chromatografie - teorie, techniky, instrumentace

11. Kapalinová chromatografie - teorie, techniky, instrumentace

13. Superkritická fluidní chromatografie

14. Hmotnostní spektrometrie - základní pojmy, zdroje, analyzátory, detektory

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Sýkora David doc. RNDr. Dr. (19.11.2012)

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie nejméně pro bakalářský stupeň.

Pasivni znalost technické angličtiny.

 
VŠCHT Praha