PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Sypké hmoty - D409025
Anglický název: Particle Technology
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami analýzy a návrhu jednotkových operací v nichž vznikají, zanikají nebo se transformují částice, a se souvisejícími fyzikálními jevy. Jedná se o rozprašovací sušení, aglomeraci, vrstvení, mletí, rozpouštění, mísení, klasifikace, skladování a transport sypkých materiálů. Součástí předmětu je též detailní studium metod používných k charakterizaci částic (statický a dynamický rozptyl světla, statické a tokové vlastnosti částic, morfologie a interní textura částic). Studenti budou též seznámeni se simulačními metodami používanými pro modelování sypkých hmot, konkrétně metodou DEM (Discrete Element Method) a medotou PBM (populační bilance).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (01.10.2015)

Po absolvování předmětu bude student schopen:

  • pokročilé analýzy a návrhu částicových procesů

  • racionální volby aparátů a jejich systémů

  • interpretace kvalitativních a kvantiativních charakteristik částicových systémů

  • vyuižití simulačních metod pro sypké hmoty
Literatura
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (08.11.2018)

R. Holdich, Fundamentals of Particle Technology. Midland Information Technology and Publishing, 2002. ISBN 0-9543881-0-0

M. Rhodes, Introduction to Particle Technology (2nd ed.). John Wiley & Sons Ltd., 2008. ISBN: 978-0-470 -01427-1

J. H. Harker, J. R. Backhurst & J. F. Richardson, Chemical Engineering Vol. 2 (5th ed.). Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 9780750644457

Studijní opory
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.04.2016)

Nejsou

Sylabus
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (08.11.2018)

1. charakterizace částic a částicových systémů

2. mechanika sypkých hmot

3. rozprašovací sušení

4. granulace

5. mikronizace a hybridizace

6. dispergace a rozpouštění

7. extruze

8. mikroenkapsulace

9. charakterizace textury

10. pokročilé simulační metody: DEM

11. pokročilé simulační metody: SPH

12. pokročilé simulační metody: PBM

13. případová studie 1

14. případová studie 2

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.04.2016)

Chemické inženýrství I, II, III

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha