PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Navrhování řídicích systémů - D445002
Anglický název: Design of Control Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP445006, P445006
Anotace
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (10.06.2018)
Předmět zahrnuje obecné otázky týmového inženýrského návrhu, metodiku řízení projektů a seznamuje se základními okruhy činností při návrhu řídicích systémů během jejich životního cyklu. Důraz je přitom kladen na získání praktických dovedností v samostatných úlohách.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Studenti budou umět:

1. Plánovat a řídit projekty podle mezinárodně uznávané metodiky PMI

2. Orientovat se v komplexní problematice návrhu řídicích systémů na úrovni umožňující komunikaci s ostatními členy projekčních multioborových týmů

3. Samostatně i ve skupině realizovat řídicí systémy menšího rozsahu

Literatura
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Základní:

[1] Doležal J. a kol., Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, Grada Publishing Praha, 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

[2] Chatfield C., Johnson T., MS Project 2013 Step by Step, Microsoft Press Redmont, 2013, ISBN: 078-0-7356-6911-6

[3] Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York, 2012, ISBN: 978193600-7455

Doporučená:

[4] PMBOK Guide Fifth Edition, Project Management Institute Pennsylvania, 2013, ISBN: 978-1-935589-67-9

[5] Trevathan V. L., Editor, A Guide to the Automation Body of Knowledge 2nd Edition, ISA Research Triangle Park, 2006, ISBN: 1-55617-984-7

Studijní opory
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

www.pantek.cz

www.wonderware.cz

moodle.vscht.cz

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

V rámci studia je potřeba zpracovat individuální projekt, obhájit skupinový projekt a složit ústní zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (10.06.2018)

1. Proces inženýrského návrhu, týmová práce

2. Plánování a řízení projektů podle metodiky PMI

3. Životní cyklus projektu řídicího systému

4. Přínosy automatizace, zdůvodnění automatizačního projektu

5. Studie proveditelnosti, stupně automatizace, typy řídicích systémů

6. Dokumentace řídicích systémů, druhy a použití dokumentace

7. Definice projektu (systémová specifikace) - specifikace podrobných požadavků na řídicí systém,

8. Konceptuální a podrobný návrh řídicího systému - úplný funkční popis a podrobný návrh automatizačního řešení

9. Vývoj a programování SW: realizace operátorských rozhraní, řídicích struktur, přenosů dat, testování

10. Spolehlivost a bezpečnost řídicího systému, alarmový podsystém

11. Číslicová komunikace, průmyslové sítě, síťová bezpečnost

12. Zavedení systému do užívání: kontrola, systémové testy funkčnosti

13. Hledání příčin poruch, sedmibodový postup

14. Provoz a údržba: dlouhodobá podpora řídicího systému

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Matematika 1, Matematika 2, Měřicí a řídicí technika

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Logické řízení, Počítačové řídicí systémy

 
VŠCHT Praha