PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Zpracování obrazů - D445015
Anglický název: Image Processing
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (20.01.2018)
Předmět je zaměřen na základní principy metod zpracování obrazů a použití funkcionálních transformací v obrazové analýze. Pozornost je dále věnována zpracování barev, segmentaci obrazu, potlačování rušivých jevů, kompresním algoritmům a klasifikačním metodám včetně odhadu přesnosti a ověření chyb dílčích modelů. Teoretické partie jsou doplněny ukázkami a příklady s reálným využitím v chemii, materiálovém inženýrství, biochemii a biomedicíně.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (20.01.2018)

Studenti budou umět:

  • volit vhodné metody pro zpracování obrazů
  • aplikovat vybrané matematické metody a výpočetní prostředky pro analýzu obrazů
  • užívat metody rozpoznávání vzorů a klasifikace vlastností pro zpracování vícerozměrných dat

Literatura -
Poslední úprava: Mudrová Martina Ing. Ph.D. (16.09.2015)

Z - Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008

D - I.T. Jolliffe: Principal Component Analysis, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 2002

D - http://basic-eng.blogspot.com/2005/12/object-detection-using-hough-transform.html

Studijní opory -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (20.01.2018)

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/ATHENS_DSP.pdf

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/SP0_MATLAB_2006EN.pdf

http://basic-eng.blogspot.com/2005/12/object-detection-using-hough-transform.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (20.01.2018)

V rámci studia je nutné alternativně předložit publikaci s aplikací vybraných metod zpracování obrazů v oblasti vlastní odborné práce nebo zpracovat daný individuální projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (20.01.2018)

1. Základy výpočetního, programového a vizualizačního systému MATLAB / SIMULINK

2. Matematická representace vícerozměrných dat, kódování obrazů

3. Vybrané numerické metody zpracování obrazů: interpolace, aproximace

4. Dvourozměrné diskrétní Fourierova transformace v analýze obrazů a změně rozlišení

5. Vícerozměrná číslicová filtrace v potlačování rušivých složek obrazů

6. Gradientní metody při zvýrazňování obrazů

7. Vybrané metody segmentace, výběru vlastností a klasifikace obrazových komponent

8. Diskrétní wavelet transformace v kompresi dat a potlačování rušivých složek obrazů

9. Počítačová inteligence v analýze a klasifikaci mikroskopických dat

10. Vizualizace a zpracování prostorových dat

11. Vybrané aplikace zpracování obrazů v biomedicíně

12. CASE STUDY 1: Spektrální analýza obrazů

13. CASE STUDY 2: Číslicová filtrace a zvýrazňování vícerozměrných dat

14. CASE STUDY 3: Detekce vlastností a klasifikace obrazových komponent

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (20.01.2018)

Matematika 1, 2

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (20.01.2018)

Předmět je hodnocen na základě zpracování samostatného individuálního projektu

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha