PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Aplikovaná chemická kinetika - M105003
Anglický název: Applied Chemical Kinetics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc.
Bernauer Milan Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Předmět je zaměřen na analýzu chování chemicky reagujících soustav a navrhování chemických reaktorů. Nejdříve jsou studenti seznámeni se základními pojmy, sestavením látkových a energetických bilancí v reagujících systémech v ustáleném a dynamickém stavu. Dále jsou studenti seznámeni s analýzou heterogenních reakcí a to jak katalytickými, tak nekatalytickými a s modely reaktorů pro heterogenní reakce. Součástí předmětu je návrh průmyslového reaktoru s použitím laboratorních dat.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Students will be able to:

Develop mass and energy balances of reacting systems.

Describe the behavior of chemical reactors on the basis of mathematical models.

Create the model of static and dynamic behavior of chemical reactors on the basis of numerical solution of mathematical models.

Interpret the experimental kinetic data on the basis of kinetic models.

Design the industrial reactor using developed kinetic models.

Literatura -
Poslední úprava: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc. (09.01.2018)

D: Bernauer B., Fíla V., Bernauer M.: Aplikovaná reakční kinetika, skripta VŠCHT Praha, 2014.

Z: H. Scott Fogler: Elements of Chemical Reaction Engineering,4th Edition Prentice Hall, 2006, ISBN: 0-13-047394-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

1. web.vscht.cz/bernauem/vyuka/vyuka.html

2. WWW stránka prof. H.Scott Foglera: http://www.engin.umich.edu/~cre/

3. Matlab software.

4. Makra GAUSSIE (numerická integrace), SIRK42E (numerické řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic) v prostředí Excel.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Kontrola studia - dva průběžné testy. Zápočet obdrží studenti, kteří dosáhnou v každém průběžném testu ALESPOŇ 50 bodů. Ti, kteří výše uvedené kritérium nesplňují, absolvují zápočtový test v rozsahu odpovídajícím neúspěšným testům (2 nebo 4 příklady). Zápočet obdrží ti, kteří dosáhnou v tomto testu ALESPOŇ 50 bodů.

Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc. (21.02.2018)

1. Definice reakční rychlosti v heterogenních systémech. Elementární kroky heterogenních reakcí.

2. Základní modely chemických reaktorů pro heterogenní soustavy.

3. Bilance energie v heterogenních reagujících soustavách.

4. Modely heterogenních reaktorů v neizotermním režimu

5. Dynamické chování heterogenních reaktorů v neizotermním režimu, dosažení ustáleného stavu, jeho stabilita.

6. Heterogenní nekatalytické reakce v soustavách tuhá látka - plyn (kapalina).

7. Heterogenní nekatalytické reakce v soustavách kapalina - plyn.

8. Homogenní a heterogenní katalytické reakce v plynných a kapalných soustavách.

9. Elementární kroky katalytických reakcí.

10. Přenos hmoty a tepla v porézní částici katalyzátoru.

11. Přenos hmoty a tepla v nehybné a fluidní vrstvě katalytického reaktoru.

12. Reaktory s nehybnou a fluidní vrstvou katalyzátoru, modely katalytických reaktorů s radiálním tokem.

13. Simultánní separace a reakce.

14. Neideální tok v reagujících soustavách, rozdělení doby zdržení částic tekutiny.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)

Matematika

Chemické inženýrství

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bernauer Bohumil doc. Ing. CSc. (13.02.2018)

Úspěšné zakončení předmětu spočívá v získání zápočtu a složení ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha