PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Komplexní zpracování nerostných surovin - M105018
Anglický název: Complex Processing of Raw Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled metod používaných při hydrometalurgickém zpracování surovin a odpadů. Přednášky zahrnují způsoby mechanické separace heterogenních směsí, fyzikální a chemické způsoby obohacování surovin a nejdůležitější jednotkové operace používané v hydrometalurgii jak z hlediska fyzikálně chemických principů, tak i nejdůležitějších technologických aplikací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Studenti budou umět:

  • popsat základní separační procesy používané při zpracování nerostných surovin
  • diskutovat postupy zpracování základních surovin používaných v anorganických průmyslových technologiích
  • vyhodnotit data získaná z chemických a strukturních analýz nerostných surovin
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Z:Mrnka M., Kuchler M., Schrötterová D., Komplexní zpracování nerostných surovin, skripta VŠCHT Parbubice, 1988, 5570987

Z:Jelínek L. a kol., Desalinační a separační metody v úpravě vody, skripta VŠCHT Praha, 2008, 8070807057

D:Nývlt J., Hostomský J., Průmyslová krystalizace, skripta MAPRINT 16, 1996, 8086059014

D:Macášek F., Navratil J. D., Separation chemistry, Ister science press Ltd, 1992, 8090048676

D:Blumberg R., Liquid-liquid extraction, Academic Press London, 1988, 117570

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-705-7/anotace/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Vypracování a přednesení referátu na zadané téma. Prezentace v rozsahu 15 až 20 minut.

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

1. Úvod, surovinová základna ČR, klasifikace separačních metod

2. Historie těžby a využití nerostných surovin ČR

3. Úprava nerostných surovin - přípravné operace, rozpojování, dělení podle velikosti

4. Fyzikální způsoby rozdružování

5. Fyzikálně-chemické způsoby rozdružování - flotace

6. Pyrometalurgické procesy

7. Hydrometalurgické procesy, loužení - termodynamika a kinetika loužení

8. Loužení - průmyslové postupy a zařízení, podzemní loužení, bakteriologické loužení

9. Kapalinová extrakce - extrakční rovnováhy, extrakční činidla, průmyslové aplikace, membránová extrakce, superkritická extrakce

10. Sorpce a iontová výměna - typy ionexů, pracovní cyklus iontové výměny, průmyslové aplikace, biosorbenty, iontová flotace

11. Membránové separace, elektrochemické procesy

12. Krystalizace - kinetika nukleace a růstu krystalu, typy krystalizačních zařízení

13. Srážení - zrání sraženiny, srážecí techniky, průmyslová zařízení a aplikace, cementace

14. Závěr, prezentace studentů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

 
VŠCHT Praha