PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie anorganických materiálů I - M107002
Anglický název: Chemistry of Inorganic Materials I
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N107007
Anotace -
Předmět je zaměřen na chemické a fyzikální děje, které jsou důležité při přípravě nových materiálů s přesně definovanými vlastnostmi. Na základě termodynamického přístupu je kladen důraz na fázové rovnováhy v kondenzovaných systémech. Významná pozornost je věnována chemické rovnováze, reaktivitě a stabilitě materiálů. Dále je probírána termodynamika slinování, vznik nových fází a vlastnosti disperzních soustav. Jsou uváděny příklady vývoje a přípravy nových pokročilých materiálů.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Řešit fázové rovnováhy v jednosložkových, dvojsložkových a třísložkových kondenzovaných systémech.

Počítat chemickou rovnováhu reakcí čistých kondenzovaných fází a reakcí v pevných a kapalných roztocích.

Určit reaktivitu a stabilitu skelných a keramických materiálů.

Zvolit vhodnou metodu přípravy nových materiálů a s přesně definovanými vlastnostmi.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z:Šatava V., Rybaříková L., Matoušek J.: Fyzikální chemie silikátů I, SNTL, 1986.

Z:Moore W.: Fyzikální chemie, SNTL, 1981, ISBN: 10421852.

D:Šatava V.: Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL, 1965, ISBN: 0483565.

D:Atkins P., De Paula J.: Atkins’ Physical Chemistry, Oxford University Press, 2002,ISBN: 0198792859.

D:Babushkin V.I., Matveyev G.M., Mchedlov-Petrossyan O.P.: Thermodynamics of Silicates, Springer, 1985,ISBN: 038712750X.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

www.mrs.org, ceramics.org, www.icglass.org

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Metody výuky -

Přednášky jsou doplněny řadou příkladů příprav nových pokročilých materiálů s přesně definovanými vlastnostmi. Jsou uváděny reálné zkušenosti s výběrem složení a metody přípravy jednotlivých materiálů. Jednotlivá témata jsou podrobně procvičována na praktických příkladech během cvičení.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Makro/nanomateriály pro vesmírné inženýrství, fotoniku a lasery, automotive, jadernou a alternativní energetiku, uchovávání energie a medicínu.

2. Teoretický základ rovnovážné termodynamiky pro porozumění konstrukci fázových diagramů

3. Procvičování postupů jak z diagramů vyčíst a předpovídat důležité vlastnosti materiálů.

4. Významné fázové diagramy v jednosložkových soustavách pro pokročilé aplikace.

5. Významné fázové diagramy binárních kondenzovaných soustav pro pokročilé aplikace.

6. Významné fázové diagramy ternárních kondenzovaných soustav pro pokročilé aplikace.

7. Rovnováha chemických reakcí čistých kondenzovaných fází.

8. Rovnováha chemických reakcí v pevných a kapalných roztocích.

9. Reaktivita a stabilita skelných a keramických materiálů.

10. Termodynamická data - tabelace, standardní stavy.

11. Fázová rovnováha na zakřivených rozhraních.

12. Dispersní soustavy a jejich vlastnosti.

13. Vznik nové fáze nukleací a spinodálním rozkladem.

14. Termodynamika slinování.

Poslední úprava: Havlík Míka Martin (07.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné absolvování průběžných testů a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Havlík Míka Martin (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha