PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie a fyzika pevných látek - M108001
Anglický název: Chemistry and Physics of Solids
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Koloušek David Ing. CSc.
Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N108006
Anotace -
Teoretické základy materiálového inženýrství a materiálových věd. Důraz je kladen na inženýrský přístup při řešení problémů chemie a fyziky pevné fáze a na pochopení vztahu mezi strukturou, reaktivitou a vlastnostmi pevných látek.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v teoretických přístupech charakterizace pevné fáze

Pochopit strukturu, reaktivitu a vlastnosti

Aplikovat tyto poznatky při řešení materiálových problémů

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964

Z: Kratochvíl B. a spol., Základy fyziky a chemie pevných látek II, VŠCHT Praha, 1990, 8070800550

D: Tilley R.J.D., Understanding Solids: The Science of Materials, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2013, 978-1-118-42328-8

D: West A.R., Solid State Chemistry and its Applications, Second Edition, Student Edition, John Wiley & Sons, 2014, 978-1-119-94294-8

Poslední úprava: Kovanda František (16.09.2019)
Studijní opory -

Studijní portál ESO http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Vnitřní a vnější geometrie a symetrie krystalů.

2. Difrakce rentgenového záření, stanovení struktury krystalických látek.

3. Krystalochemie, nejtěsnější uspořádání.

4. Strukturní typy.

5. Pevné roztoky a mechanismy fázových přechodů.

6. Chemické vazby v pevných látkách, pásový model.

7. Reálný krystal.

8. Amorfní pevné látky.

9. Reaktivita pevných látek.

10. Tepelné vlastnosti pevných látek.

11. Elektrické vlastnosti pevných látek.

12. Magnetické vlastnosti pevných látek.

13. Optické vlastnosti pevných látek.

14. Mechanické vlastnosti pevných látek.

Poslední úprava: Kovanda František (15.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Organická chemie I

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Hušák Michal (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha