PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie pěstování krystalů - M108005
Anglický název: Crystal Growth Technology
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N108012
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Syntetické monokrystaly nalézají široké uplatnění v materiálovém výzkumu i technické praxi, v řadě oborů hraje příprava krystalů s minimalizovaným počtem poruch a požadovanými fyzikálními vlastnostmi zásadní roli (např. v elektronice). V rámci přemětu by posluchači měli získat základní informace o růstu uspořádané krystalické fáze v různých systémech, o technologických postupech používaných k pěstování monokrystalů pro různé aplikace i o metodách přípravy tenkých monokrystalických vrstev. Během výuky jsou plánovány exkurze do provozů firem zabývajících se výrobou monokrystalů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

orientovat se v technologických postupech používaných pro pěstování monokrystalů

vybrat vhodné metody a zařízení pro přípravu určitého typu materiálu

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Z: Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol., Speciální technologie a materiály, Academia Praha, 1993, 8020001484

Z: Novotný J., Základní procesy růstu monokrystalů pro optoelektroniku, Academia Praha, 2003, 8020010300

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Studijní portál ESO http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Účast na exkurzích, alternativně písemná seminární práce, ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

1. Tvorba krystalizačních zárodků, teorie růstu krystalů, fázové rovnováhy

2. Příprava monokrystalů v pevné fázi, rekrystalizace

3. Krystalizace z roztoků, metody používané při přípravě monokrystalů

4. Krystalizace látek rozpuštěných v cizích taveninách, transportní reakce

5. Hydrotermální syntéza

6. Příprava krystalů za vysokých tlaků

7. Příprava monokrystalů z tavenin spontánní krystalizací

8. Příprava monokrystalů z tavenin pomocí teplotního gradientu

9. Czochralskiho metoda

10. Verneuilova metoda

11. Rafinace látek a příprava monokrystalů zonálním tavením

12. Krystalizace z plynné fáze

13. Epitaxe, příprava tenkých monokrystalických vrstev

14. Whiskery

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Chemie a fyzika pevných látek

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kovanda František prof. Ing. CSc. (19.02.2018)

Zápočet bude udělen na základě účasti na exkurzích, případně písemné seminární práce.

Složení ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha