PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř specializace - syntéza léčiv - M110010
Anglický název: Laboratory of Specialization Synthesis of Drugs
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Rybáčková Markéta Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N110032
Anotace -
Cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů s moderními laboratorními technikami. Mezi probírané problematiky patří cross-coupling reakce, fotochemické reakce, práce s organokovovými činidly a komplexními hydridy, práce v inertní atmosféře s využitím inertních linek a septových technik, práce v rukavicovém boxu, práce s mikrovlnným reaktorem, práce za nízkých teplot a práce s nízkovroucími kapalinami. Připravené produkty jsou izolovány některou ze separačních technik (destilace, krystalizace, sloupcová chromatografie) a jejich struktura a čistota určovány vybranými analytickými metodami (NMR spektroskopie, TLC, UV-VIS spektroskopie).
Poslední úprava: Rybáčková Markéta (11.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

pracovat v inertním prostředí na inertních linkách septovou technikou

pracovat za nízké teploty

pracovat v rukavicovém boxu

pracovat s mikrovlnným reaktorem

pracovat s flash chromatografem

pracovat s nízkovroucími kapalinami

pracovat s organokovovými činidly a komplexními hydridy

změřit UV spektrum a analyzovat reakční směs pomocí HPLC

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (11.09.2023)
Literatura -

Z. Jaroslav Kvíčala: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Laboratorní předpisy.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (11.09.2023)
Sylabus -

1. Stanovení neznámé koncentrace butyllithia – práce v inertní atmosféře s využitím inertních linek a septových technik

2. Birchova redukce o-xylenu - práce s nízkovroucími kapalinami, stanovení konverze pomocí NMR spektroskopie.

3. Redukce esteru karboxylové kyseliny - práce s komplexními hydridy v inertní atmosféře, krystalizace, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

4. Acylace cyklohexanonu – syntetické využití enaminů, práce s Dean-Starkovým nástavcem, vakuová destilace.

5. Horner-Wadsworth-Emmonsova reakce – práce s hydridem sodným v inertní atmosféře, krystalizace, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

6. Negishiho cross-coupling – práce s organozinečnatými sloučeninami v inertní atmosféře, sloupcová chromatografie.

7. Fotochemická oxidace sulfidů na sulfoxidy – měření UV spekter, výpočet extinkčního koeficientu, navažování na analytických vahách, analýza reakční směsi pomocí HPLC.

8. Metateze s uzavřením cyklu – práce v rukavicovém boxu, kinetická studie pomocí NMR spektroskopie.

9. Využití mikrovlnného ohřevu v organické syntéze - práce s mikrovlnným reaktorem, stanovení struktury neznámé výchozí látky.

10. Úvod do čistících metod v organické syntéze - rozdělení směsi látek pomocí flash chromatografie.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (11.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (08.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Odevzdání preparátů a protokolů, obhajoba dosažených výsledků.

Poslední úprava: Rybáčková Markéta (11.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha