PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemie heterocyklických sloučenin - M110017
Anglický název: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Záměnnost : N110008
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Předmět chemie heterocyklických sloučenin si klade za cíl získat celkový přehled o reaktivitě jednotlivých heterocyklických sloučenin a možnostech jejich přeměn. Posluchač po absolvování tohoto předmětu by měl být schopen s pomocí literatury a chemických databází v krátkém časovém úseku navrhnout přípravu jakéhokoliv heterocyklického systému a znát reaktivitu jednotlivých základních heterocyklických sloučenin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Studenti budou umět:

reaktivitu jednotlivých základních heterocyklů

syntézy základních heterocyklů

navrhnout syntézu složitějších heterocyklických systémů za použití literatury

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Z: Theophil Eicher, Siegfried Hauptmann: The Chemistry of Heterocycles (Structure, Reactions, Syntheses and Applications), Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 1995, ISBN 0865776253, 9780865776258

D: Alan R. Katritzky, Alexander F. Pozharskii: Handbook of Heterocyclic Chemistry, Second edition 2000, Pergamon 2000,ISBN 0080429890, 9780080429892

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Václav Kozmík: Heterocyklické sloučeniny, http://uoch.vscht.cz/cz/download/Heterocyklicke_slouceniny.pdf

Další studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Studenti musí ovládat názvosloví heterocyklických systémů. Dále musí znát reaktivitu základních heterocyklů uvedených v sylabech, tj. jejich reaktivitu při nukleofilních, elektrofilních reakcích, metalačních a cykloadičních reakcích. Dále musí být schopni s použitím literatury a chemických databází navrhnout syntézu složitých hetrocyklických systémů.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

1. Názvosloví, Hantzschovo-Widmanovo názvosloví.

2. Číslování kruhů a heterocyklických systémů, příklady.

3. Chemie 3 členných heterocyklů.

4. Chemie 4 členných heterocyklů.

5. Chemie 5 členných heterocyklů s jedním heteroatomem.

6. Chemie 5 členných heterocyklů se dvěma heteroatomy.

7. Chemie 5 členných heterocyklů se třemi a více heteroatomy.

8. Chemie 6 členných heterocyklů s jedním heteroatomem.

9. Chemie 6 členných heterocyklů se dvěma heteroatomy.

10. Chemie 6 členných heterocyklů se třemi a více heteroatomy.

11. Chemie 7 a více členných heterocyklů.

12. Zobecnění nukleofilních, elektrofilních a metalačních reakcí.

13. Zobecnění adičních a cykloadičních reakcí.

14. Stabilita, reaktivita a biologická aktivita heterocyklů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (10.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Student(ka) musí navrhnout syntézu dvou až tří složitějších heterocyklických sloučenin dle zadání a tyto syntézy přednést před přednášejícím a studenty studující tento předmět.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha