PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř specializace - výroba léčiv - M111015
Anglický název: Specialized Laboratory of drug production
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Školáková Tereza Ing. Ph.D.
Kovanda František prof. Ing. CSc.
Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Záměnnost : N111049
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
Studenti projdou postupně několik typových prací kde se seznámí se základními postupy práce v laboratoři, které zahrnují organické syntézy, analytické metody a separační procesy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studenti budou umět:

  • používat základní syntetické, analytické a separační laboratorní postupy

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Z: Návody k laboratorním pracím distribuované na pracovišti

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

http://uot.vscht.cz/studium/magisterske-studium/studijni_material_info/lab_oboru

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Účast studentů na zahájení a ukončení laboratoří je povinná. Omluva a náhradní řešení organizačních záležitostí např. korespondenční cestou je možná jen ve vážně odůvodněných případech.

2. Zápočet bude udělen, jestliže je každá práce hodnocena známkou „E“ nebo lepší. V případě, že se jeden ze členů laboratorní skupiny nebude moci z vážných důvodů (např. nemoc) laboratorní práce zúčastnit, je povinen se včas (nejpozději den předem, výjimečně ráno v den zahájení práce) telefonicky nebo e-mailem omluvit. Práce se pak přesune pro celou skupinu na náhradní termín (volné místo ve druhém běhu, zkouškové období), případně se přidělí náhradní práce.

3. Vzhledem k tomu, že vlastní práce v laboratoři je stažena na jediný den na každou typovou práci, jsou studenti povinni být na začátku práce včas a již připraveni k práci. To zahrnuje prostudování návodu, provedení výpočtů potřebných k zahájení práce, atp.

4. Protokoly musí být odevzdány nejpozději v den zahájení další typové práce. Při neodůvodněném prodlení vedoucí laboratoří automaticky sníží klasifikaci o dva stupně (písmenné) oproti klasifikaci navržené učitelem. Pokud je protokol vrácen učitelem k přepracování, neimplikuje to prodloužení termínu k odevzdání.

5. V případě e-mailové komunikace s učiteli či s vedoucím laboratoří používají studenti školní účet: jmeno@vscht.cz. E-maily odesílané jinými poskytovateli mohou skončit ve filtru nevyžádané pošty a v případě jejich nedoručení na ně nebude brán zřetel.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Úvod do laboratoří, školení bezpečnosti práce, požární ochrany, zásady první pomoci

2. Zkouška disoluce pevných lékových forem

3. Imobilizace na alumosilikátové materiály

4. Použití GC-MS spektrometrie

5. Rektifikace

6. Dekontaminační proces využívající páry peroxidu vodíku (VPHP proces)

7. Etherifikace alkoholů na kyselých heterogenních katalyzátorech v plynné fázi

8. Vliv rozpouštědla na kinetiku hydrogenace alkylantrachinonů

9. Vyhodnocování chromatografických dat

10. Měření rovnováhy kapalina-pára

11. Vliv iontových kapalin na stereoselektivní hydrogenace v homogenní fázi pro přípravu opticky čistých látek

12. Vliv koncentrace peroxidu vodíku na rychlost epoxidace olefinů

13. Využití instrumentální analytické metody HPLC při kinetické studii aquatace K2PtCl4

14. Práce s chemickými bázemi dat

15. Měření specifického povrchu sorbentů

16. Závěrečné hodnocení laboratoří se studenty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Organická chemie I.

Analytická chemie I.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

K udělení zápočtu je nutná aktivní účast na laboratorních pracích, odevzdání laboratorních protokolů a získání z každé práce alespoň klasifikaci "E". Další podmínkou je účast na Zakončení laboratoří.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.9 54
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha