PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy kvantové mechaniky - M126003
Anglický název: Basic of quantum mechanics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Siegel Jakub prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126007
Anotace -
Kvantová mechanika má fundamentální význam při studiu materiálových oborů. Umožňuje pochopit chování velmi malých objektů od nanostruktur až po jednotlivé atomy a dokonce subatomární objekty.Představuje způsob jak formulovat zákony popisující jevy v materiálech a aplikovat je na pochopení jevů nových. Předmět je zaměřen na pochopení aparátu Kvantové mechaniky a jeho využití při studiu fundamentálních problémů mikrosvěta.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní vztahy a operace s operátory v souřadnicové reprezentaci.

Aplikovat matematický aparát nutný k řešení kvantově-mechnických problémů systémů mikrosvěta, sestavit příslušnou Schrödingerovu rovnici.

Řešit základní problémy vychazející z aproximace kvantově-mechanického lineárního harmonického oscilátoru.

Kvantově-mechanické řešení částice v poli centrálních sil.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: písemné materiály přednášejícího.

Z: A.S.Davydov, Kvantová mechanika, SPN Praha, 1986. ISBN 80-7235-960-6

D: L.Skála, Úvod do kvantové mechaniky, Academia, 2005. ISBN 80-2001-316-4

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Aktivní účast na přednáškách.

Poslední úprava: Siegel Jakub (11.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do kvantové teorie.

2. Základní matematický aparát kvantové teorie.

3. Postuláty kvantové mechaniky.

4. Věty o souměřitelnosti veličin, Heisenbergův princip neurčitosti.

5. Úvod do teorie reprezentace.

6. Časová závislost vlnových funkcí a operátorů.

7. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci (I).

8. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci (II).

9. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci (III).

10. Řešení LHO v evergetické reprezentaci.

11. LHO v reprezentaci obsazovacích čísel (I).

12. LHO v reprezentaci obsazovacích čísel (II).

13. Pohyb částic v poli centrálních sil(I).

14. Pohyb částic v poli centrálních sil(II).

Poslední úprava: Siegel Jakub (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika II, Fyzika II

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné složení ústní zkoušky

Poslední úprava: Siegel Jakub (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha