PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Semestrální projekt - M143017
Anglický název: Semestral project
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)
V rámci tohoto předmětu vypracuje student, pod vedením určeného školitele, písemnou rešerši na zvolené téma. Toto téma souvisí s vědeckou činností Ústavu informatiky a chemie a student se tak s předstihem seznámí s vědeckými výsledky, které budou výchozím bodem řešení jeho diplomové práce. Vypracovaná rešerše bude použita jako součást teoretické části diplomové práce. Výsledky rešerše bude student na konci semestru ústně prezentovat před širším vědeckým publikem.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši a pravidelně konzultovat s vedoucím projektu.

Samostatně řešit problémy související se zadáním projektu.

Podat kvalitně zpracovanou písemnou zprávu o řešení projektu.

Kriticky zhodnotit navržené řešení.

Ústně prezentovat dosažené výsledky před komisí.

Literatura -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)

Individuální dle zaměření projektu.

Metody výuky -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)

Individuální konzultace, samostatná práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)

1. Formulace cílů projektu.

2. Průběžná práce na dílčích úlohách, průběžná komunikace s vedoucím práce, práce s literárními zdroji.

3. Hodnocení dosažených výsledků.

4. Tvorba zprávy o řešení projektu.

5. Ústní prezentace výsledků projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)

Zvládnutí všech předmětů, které předcházejí semestrálnímu projektu ve studijním plánu Mgr. studia.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (25.04.2022)

Vypracování individuálního projektu (včetně písemné zprávy) a úspěšná ústní obhajoba jeho výsledků.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 9
Obhajoba individuálního projektu 0,3 9
Práce na individuálním projektu 2,4 66
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha