PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř technologie konzervování-restaurování - M148005
Anglický název: Conservation Technology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc.Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148054
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studenti absolvují vybrané laboratorní práce na Ústavu chemické technologie restaurování památek, Ústavu skla a keramiky a Ústavu kovů a korozního inženýrství.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studenti budou umět:

umět pokročilé laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Z: Viz. jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (22.02.2018)

materiály u vyučujícího dané práce

e-learning

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce je nutné si vyzvednout nejpozději den předem u vyučujícího. Bez znalosti návodu (bude ověřeno ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce) nebude moci student konkrétní laboratorní práci absolvovat.

8. Protokol je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení.

9. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

10. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (07.02.2018)

Laboratoř technologie konzervování-restaurování zahrnuje tyto práce:

 • Předúpravy kovových povrchů - tryskání, desalinace
 • Konzervování kovů I – konverzní povlaky
 • Konzervování kovů II – laky a vosky
 • Termická analýza keramických surovin a keramických nálezů
 • Konzerování skla (modelová práce), studium korozních procesů (OM)
 • Anorganická pojiva - sádra
 • Identifikace textilních vláken
 • Konsolidace a impregnace
 • Identifikace pigmentů
 • Vlastnosti buničin a papíru
 • Mikrobiologie I
 • Mikrobiologie II

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha