PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů II - M150003
Anglický název: Laboratory Project Chemistry and Technology of Materials II
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Náplň předmětu tvoří individuální projekt studenta, který mu zadá jeho vedoucí na začátku semestru. Na téma projektu navazuje téma diplomové práce. Student pracuje na zadané problematice samostatně. Se svým vedoucím průběžně konzultuje postup prací a získané výsledky.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • navrhnout plán experimentální práce
  • samostatně provést sérii měření s daným cílem
  • zpracovat a analyzovat získaná data
  • sepsat závěrečnou výzkumnou zprávu
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

dle literární rešerše a pokynů vedoucího práce

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály jsou k dispozici individuálně u školitele práce.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Odevzdání závěrečné zprávy na konci semestru. Hodnocení provádí vedoucí práce.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Sylabus -

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř specializace, Laboratorní projekt I

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Na závěr semestru odevzdá student písemnou zprávu. Hodnocení provádí vedoucí projektu.

Poslední úprava: Helebrant Aleš (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 2 56
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha