PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie ropy II - M215002
Anglický název: Petroleum Technology II
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : N215009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět navazuje na předmět Technologie ropy I. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými ropnými produkty, jejich vlastnostmi a využitím, jakož i trendy v jejich spotřebě. Dále je pozornost věnována problematice biopaliv - jejich typům, vlastnostem, technologiím jejich výroby a využití jako pohonných hmot v dopravě. Diskutována jsou také alternativní fosilní paliva. Pozornost je zaměřena i na enviromentální aspekty zpracování ropy. Diskutovány jsou také klíčové rafinérské katalyzátory a jejich výroba.
Poslední úprava: Kubička David (10.01.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Vlastnosti jednotlivých vyráběných ropných produktů a jejich využití.

Problematiku biopaliv a alternativních fosilních paliv, jejich výrobu a využití jako pohonných hmot v dopravě.

Environmentální aspekty zpracování ropy a rafinérských procesů.

Rafinérské katalyzátory a základy jejich výroby.

Poslední úprava: Kubička David (10.01.2020)
Literatura -

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6

D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip, Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

Poslední úprava: Kubička David (10.01.2020)
Studijní opory -

Kubička, D.: Technologie ropy II, elektronické interní učební texty

Poslední úprava: Kubička David (10.01.2020)
Sylabus -

1. Ropné produkty a trendy v jejich produkci, spalování pohonných hmot

2. Vlastnosti a použití plynných uhlovodíků a benzinů

3. Vlastnosti a použití petrolejů a motorových naft

4. Vlastnosti a použití topných olejů, paliv pro lodní motory a asfaltů

5. Vlastnosti a použití mazacích olejů

6. Environmentální aspekty rafinérských výrob, emise vznikající při zpracování ropy

7. Ropné havárie, analýza příčin havárií v rafinériích

8. Biopaliva – definice, rozdělení, bioetanol, biobutanol – vlastnosti a výroba

9. Bionafta a zelená nafta (HVO) – vlastnosti a výroba

10. Pokročilá biopaliva – současné trendy

11. Plynné pohonné hmoty – fosilní i biopaliva

12. Alternativní fosilní paliva

13. Rafinérské katalyzátory a jejich výroba

Poslední úprava: Kubička David (10.01.2020)
Studijní prerekvizity -

Technologie ropy I

Poslední úprava: Kubička David (10.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student musí úspěšně napsat 2 průběžné a poté závěrečný zkouškový test. Z každého testu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části. Výsledná známka se skládá z 1/4 bodů získaných z 1. testu, z 1/4 bodů získaných z 2. testu a 1/2 bodů získaných ze závěrečného testu.

Poslední úprava: Kubička David (10.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha