PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Petrochemie - M215003
Anglický název: Petrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějovský Lukáš Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Předmět seznamuje studenty s výrobou základních velkotonážních petrochemikálií, tj. chemikálií vyráběných z ropy a zemního plynu. Popisována je výroba etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, syntézních plynů a alkanů. Na výrobu základních chemikálií pak navazuje vysvětlení výroby a využití nejvýznamnějších produktů z těchto chemikálií vyráběných. Pokud je to významné, jsou zmíněny také výroby těchto chemikálií z jiných surovin. Důraz je kladen na chemické a technologické porozumění vyučovaných technologií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v surovinové základně pro výrobu velkotonážních organických chemikálií.

Popsat principy a postupy výroby velkotonážních organických chemikálií.

Uplatnění těchto chemikálií při výrobě různých plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken, detergentů a dalších důležitých produktů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2

D: Weissermel K., Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH Publishers, Inc., New York, USA, 1997, ISBN 3-527-28838-4

D: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Blažek J., Lederer J., Herynk T.: Petrochemie. Interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě zveřejněné na http://web.vscht.cz/blazekj/Petrochemie/

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Sylabus -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (31.08.2020)

1. Přehled surovin a hlavních petrochemických procesů, pyrolýza uhlovodíků

2. Výroba propenu pomocí katalytického krakování, dehydrogenace propanu a metathese alkenů

3. Výroba benzenu, toluenu a xylenů

4. Izolace a petrochemické využití C4 uhlovodíků - butadien, buteny, izobuten, MTBE

5. Test znalostí získaných z materiálů k tématům 1 - 4

6. Význam a využití plastů, způsoby polymerace, výroba a využití polyetylenu

7. Výroba a využití vinylchloridu, etylenoxidu, vinylacetátu, alk-1-enů aj.

8. Výroba a využití polypropylenu, akrylonitrilu, propylenoxidu a oxoalkoholů

9. Výroba a využití styrenu, amidů, fenolu, anilínu, poly(etylentereftalátu), ftalanhydridu

10. Výroba vodíku a syntézních plynů, Fischer-Tropschova syntéza

11. Test znalostí získaných z materiálů k tématům 6 - 10

12. Výroba a využití amoniaku, metanolu, formaldehydu

13. Výroba a využití tenzidů

14. Výroba a využití acetylenu a naftalenu

15. 2 workshopy k vybraným technologiím organizované v závodech společnosti Unipetrol s odborníky z praxe

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Student musí úspěšně napsat 2 průběžné a poté závěrečný zkouškový test. Z každého testu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části. Výsledná známka se skládá z 1/4 bodů získaných z 1. testu, z 1/4 bodů získaných z 2. testu a 1/2 bodů získaných ze závěrečného testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha