PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Paliva a životní prostředí - M215012
Anglický název: Fuels and Environment
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215021
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení základního zpracování ropy, uhlí a biomasy a na charakterizaci paliv vyráběných z těchto surovin. Studenti jsou seznámeni jak s užitnými vlastnostmi paliv, tak i s bezpečnostními a environmentálními aspekty jejich výroby, distribuce a spalování. Součástí předmětu je i popis technologií používaných pro čištění spalin pocházejících z mobilních a stacionárních zdrojů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou umět:

Základy zpracování ropy, uhlí a biomasy, a základy výroby paliv.

Orientovat se v problematice pevných, kapalných a plynných paliv a v možnostech jejich částečného nebo úplného nahrazení či doplnění alternativními palivy.

Analyzovat vlivy výroby, distribuce a používání paliv na životní prostředí a orientovat se v opatřeních používaných pro snížení negativních environmentálních dopadů.

Literatura -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

D: Blažek J., Rábl V.: Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT Praha 2006, ISBN 80-7080-619-2.

D: Guibet J.C.: Fuels and engines, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0751-3.

D: Matějovský V: Automobilová paliva. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-0350-5.

D: Wellinger, Murphy and Baxter: The biogas handbook, Cambridge 2013, ISBN: 978-0-85709-498-8.

D: Tascón J. M. D.: Novel Carbon Adsorbents, UK 2012, ISBN: 978-0-08-097744-7

D: Surampalli R. Y. et: Carbon Capture ang Storage, USA 2015, ISBN: 978-0-7844-1367-8

D: Stehlik P.: Up-to-date Waste-to-Energy Approach, Switzerland 2016, ISBN: 978-3-319-15466-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na příslušném E-learningovém kursu.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Písemný test a doplňující ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

1. Zdroje fosilních paliv (výskyt, těžba, zásoby, spotřeba).

2. Základy zpracování ropy, terminologie a základní charakteristika primárních ropných produktů.

3. Výroba a vlastnosti automobilových benzínů.

4. Výroba a vlastnosti motorových naft.

5. Biopaliva pro dopravu (klasifikace, typy biopaliv, vlastnosti, způsoby použití).

6. Emise z dopravy (regulované a neregulované složky emisí, katalyzátory výfukových plynů, emisní limity, měření emisí).

7. Distribuce automobilových paliv (doprava, skladování, rekuperace par, likvidace úniků).

8. Čerpací stanice pohonných hmot (skladovací nádrže, potrubní systémy, výdejní stojany, rekuperace par).

9. Výroba, vlastnosti a distribuce leteckých paliv.

10. Podíl pevných a plynných paliv, základní zdroje biomasy, způsoby zpracování a využití paliv, základní rozdíly ve vlastnostech uhlí a biomasy.

11. Postupy zplyňování uhlí a biomasy, postupy přímého a nepřímého zkapalňování uhlí.

12. Vznik škodlivin při spalování pevných paliv a primární možnosti jejich omezování.

13. Technologie čištění spalin, metody zachycování CO2 a jeho následné ukládání.

14. Postupy používané pro pyrolýzu uhlí, biomasy a odpadů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Písemný test a doplňující ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha