PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výpočty biologických čistíren odpadních vod - M217004
Anglický název: Design of Biological Wastewater Treatment Plants
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217010
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti, které potřebují pro technologické hodnocení biologické čistírny odpadních vod a pro návrh jednotlivých stupňů technologické linky čistírny odpadních vod s důrazem na biologický stupeň.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Získat potřebná data pro návrh technologické linky komunální čistírny odpadních vod

Použít platné normy při návrhu a výpočtu jednotlivých stupňů technologické linky ČOV

Z technologického hlediska zhodnotit návrh biologické linky ČOV

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z:Jeníček P.:Výpočty v technologii vody II,Vydavatelství VŠCHT Praha,1999,8070803444

D:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://web.vscht.cz/pecenkam/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Podmínkou účasti na zápočtovém testu je zpracování a odevzdání technologického výpočtu.

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout aspoň 45% úspěšnosti v zápočtovém testu. Píše se v termínu stanoveném vyučujícím, a to zpravidla v době konání semináře dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat tištěné podklady k tématu (skripta, tabulky) a vlastní poznámky. Není dovoleno použití elektronických médií (notebooky, elektronické diáře, telefony apod.). V průběhu testu není umožněno opouštět místnost a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 45 bodů, získává nárok na klasifikovaný zápočet. Klasifikace a příslušné bodové rozpětí je součástí testu. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Při zápočtovém testu je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Podklady pro návrh ČOV

2. Populační ekvivalent

3. Nerovnoměrnost průtoku

4. Stechiometrické výpočty

5. Kinetické výpočty

6. Bilance biomasy

7. Oxygenační kapacita

8. Aktivace bez odstraňování nutrientů

9. Aktivace s odstraňováním nutrientů

10. Biofiltry a rotační biofilmové reaktory

11. Specifika výpočtu anaerobních reaktorů

12. Produkce a využití bioplynu

13. Stabilizace a odvodňování biologických kalů

14. Komplexní technologický výpočet

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Základní znalosti technologických prvků čistíren odpadních vod.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pečenka Martin Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Individuální zpracování zadaného technologického výpočtu. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha