PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř analytiky vody - M217012
Anglický název: Water Analysis - Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N217020
Je záměnnost pro: AM217012
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti se naučí kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod. Získané teoretické znalosti uplatní při experimentální činnosti a získají potřebnou manuální zručnost. Pozornost je zaměřena nejen na zvládnutí postupu, ale také na porozumění metodice, náležitému zpracování dat a interpretaci získaných výsledků. Metody stanovení jednotlivých analytů jsou aplikovány na modelové i reálné vzorky a v průběhu semestru je do úloh zařazen zkrácený rozbor pitné vody. Teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoře analýzy vody jsou vyučovány v rámci předmětu Analytika vody.
Poslední úprava: Kujalová Hana (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod a správně interpretovat výsledky. Osvojí si zásady správné laboratorní praxe a naučí se provést základní fyzikálně-chemický rozbor pitné vody včetně vyhodnocení výsledků, kontroly správnosti a posouzení kvality vody dle platné legislativy.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Literatura -

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0

Poslední úprava: Kujalová Hana (28.12.2022)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Student je při každém laboratorním cvičení hodnocen z hlediska teoretických znalostí potřebných pro zvládnutí dané úlohy (ověřuje se krátkým testem), dále z hlediska provedení experimentální části práce a zpracování získaných dat formou protokolu. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nezbytné absolvovat všechna laboratorní cvičení (v případě absence v náhradním termínu), odevzdat protokoly z těchto cvičení a dosáhnout průměrného počtu bodů alespoň 51 za 100 možných.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Sylabus -

1.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Organizační pokyny.

2.Převzetí pracovních míst s vybavením. Příprava roztoků činidel.

3.Sestrojení kalibračních závislostí pro spektrofotometrická stanovení.

4.Spektrofotometrické stanovení amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů, reaktivního fosforu, křemíku a boru.

5.Měření hodnoty pH, konduktivity. Titrační stanovení neutralizačních kapacit, vápníku a hořčíku, chloridů.

6.Stanovení IRL. Gravimetrické stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek. Titrační stanovení síranů.

7.Stanovení CHSK-Mn. Spektrofotometrické stanovení železa. Kolorimetrické stanovení manganu.

8.Zkrácený rozbor vzorku pitné vody.

9.Titrační stanovení rozpuštěného kyslíku a aktivního chloru.

10.Stanovení CHSK-Cr, TOC a MBAS v povrchové nebo odpadní vodě. Nasazení BSK7.

11.Stanovení hydrolyzovatelných polyfosforečnanů a celkového fosforu. Dokončení BSK7.

12.Stanovení organického a Kjeldahlova dusíku v odpadní vodě; dusíková bilance.

13.Zpracování dat, interpretace výsledků.

14.Úklid v laboratoři. Předání pracovních míst.

Poslední úprava: Kujalová Hana (28.12.2022)
Studijní prerekvizity

Laboratoř analytiky vody navazuje na předmět Analytika vody a využívá teoretických znalostí v něm získaných, proto je nutné souběžně absolvovat Analytiku vody (jedná se o korekvizitu).

Poslední úprava: Kujalová Hana (29.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování všech úloh; při omluvené absenci lze omezený počet úloh absolvovat v náhradním termínu. Povinným výstupem z každé úlohy je zpracování naměřených dat ve formě protokolu. Výsledná známka klasifikovaného zápočtu vychází z průměrné známky za jednotlivá laboratorní cvičení, na nichž jsou hodnoceny znalosti (teoretická příprava na dané lab. cvičení) na základě krátkého testu a vypracovaný protokol (na něm zejména správnost vyhodnocení naměřených dat, ale také správnost a přesnost výsledků). Při výpočtu výsledné známky se uplatňuje vážený průměr; zkrácený rozbor pitné vody (úloha 7) má váhu 3, zatímco ostatní úlohy mají váhu 1.

Poslední úprava: Kujalová Hana (29.08.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 35
Průběžné a zápočtové testy 35

 
VŠCHT Praha