PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Hydrobiologie - M217015
Anglický název: Hydrobiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 14 / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N217023
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.01.2018)
Obor se zabývá obecnou hydrobiologií a její aplikací v přidružených oborech a technologiích. Podány jsou všechny potřebné informace a návaznosti se spolupracujícími obory a podobory, např. legislativa, hygiena, mikrobiologie, molekulární biologie, hydrochemie, genetika, biochemie, technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou. Specifikace druhů, typů a biotopů povrchových a podzemních vod. Extrémní biotopy, zde acidifikované a eutrofizované s dopady na biocenózu. Podstatnou část přednášek zaujímá problematika vodárenské biologie, rizikové analýzy, biologie užitkových vod, zejména vod pro rekreaci, závlahy a průmysl (chladicí vody). Problematika znečišťování, samočištění a biologie odpadních vod. Uváděny jsou praktické výstupy a aplikace hydrobiologie v technologiích vody.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Specifikovat obor hydrobiologie.

Aplikovat na biotopech vhodné metody odběru vzorků a následné zpracování.

Využít znalostí o bioindikátorech k hodnocení technologií (vodárenství, čistírenství).

Pracovat s mikroskopem a identifikovat základní skupiny mikroorganismů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/hydrobiologie

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem hydrobiologie a dále pak jeho aplikací v technologiích.

Součástí výuky jsou cvičení v laboratoři - rozpis úloh je následující: BOZP, práce s mikroskopem, úprava vzorků centrifugací, příprava nativních preparátů, různé biotopy a typy vzorků, bioseston a abioseston, určování organismů, fluorescence (mrtvý a živý organismus), počítání na rastru počítací komůrky, proměřování objektů, stanovení saprobního indexu.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Studium sylabů z jednotlivých přednášek, doporučené literatury, osvojení znalostí a kontrola přezkoušením ústně. Účast na cvičeních povinná, odevzdání protokolu a jeho zhodnocení. Aktivní zapojení do chodu cvičení, zajištění reálných vzorků.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Ekologické základy hydrobiologie, terminologie.

2. Specifikace sinic a řas, taxonomie.

3. Protozoa a metazoa, taxonomie.

4. Bioindikace a její praktické využití.

5. Druhy a typy vod, Rámcová směrnice 2000/60/ES.

6. Biogeochemické cykly, abiotické faktory ovlivňující biocenózy.

7. Hydrobiologie stojatých vod, biocenózy, vzorkování a monitoring.

8. Acidifikace a eutrofizace, rekreační vody, sucho.

9. Hydrobiologie tekoucích vod.

10. Vodárenská biologie, riziková analýza (HACCP).

11. Užitkové vody (chladicí vody, klimatizace, vody v průmyslu).

12. Saprobiologie, znečišťování a samočištění.

13. Čistírenská biologie, odpadní vody a kaly.

14. Legislativa (zákony, vyhlášky, směrnice, správná laboratorní praxe).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (24.01.2018)

Účast na přednáškách je žádoucí, alespoň 80%. 100% účast na cvičeních, odevzdání protokolu po kontrole vyučujícím. Na základě odevzdání a formy zpracování protokolu udělení zápočtu. Po udělení zápočtu, možnost zápisu na termín zkoušky. Zkouška ústní formou přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 32
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha