PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie čištění odpadních vod - M217025
Anglický název: Wastewater Treatment Technology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět je primárně určen pro studenty programů zaměřených na environmentální inženýrství a průmyslovou ekologii. Studentům poskytuje přehled principů čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní fyzikálně chemické a biologické metody čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Poslední úprava: Růžičková Iveta (24.01.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Principy základních fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod

Principy biologického odstraňování organických látek, dusíku a fosforu z odpadních vod

Mikrobiální složení a hodnocení biocenóz používaných při čištění odpadních vod

Technologické modifikace systémů pro čištění odpadních vod

Poslední úprava: Růžičková Iveta (24.01.2018)
Literatura

Z:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

Poslední úprava: Bindzar Jan (20.06.2024)
Studijní opory

MS Teams

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.09.2023)
Sylabus

1. Definice, vlastnosti a vznik a složení odpadních vod.

2. Hrubé a mechanické předčištění - základní druhy konstrukce česlí a sít, princip, funkce a způsoby konstrukce lapáků písku a tuku, vyrovnání průtoků a koncentrací.

3. Odstranění nerozpuštěných látek - sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, gravitační zahušťování suspenzí a kalů.

4. Další separační procesy - extrakce, adsorpce, desorpce, membránové postupy.

5. Chemické procesy čištění odpadních vod - neutralizace, srážení, koagulace, oxidace a redukce.

6. Odstranění ropných látek a tuků - separace, rozklad stabilizovaných emulzí.

7. Technologická linka čistírny městských odpadních vod, předčištění odpadních vod, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží, zpracování primárního kalu.

8. Terminologie biochemických procesů, kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, rozdělení reaktorů z hlediska hydraulického režimu a způsobu provozu.

9. Aktivační proces, složení aktivovaného kalu, technologické parametry aktivačního procesu, biochemické principy odstraňování organických látek, technologické modifikace aktivačních systémů.

10. Aerace, oxygenační kapacita a faktory jí ovlivňující, biochemické principy odstraňování nutrientů, systémy biologického odstraňování dusíku a fosforu, chemické srážení fosforu.

11. Separace aktivovaného kalu, princip tvorby vloček, hodnocení separačních vlastností, separační problémy a jejich řešení, metody identifikace organismů.

12. Dosazovací nádrže, terciární čištění, membránové bioreaktory.

13. Biofilmové reaktory, čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofilmovou kultivaci biomasy.

14. Kalové hospodářství ČOV, anaerobní čištění odpadních vod.

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.09.2023)
Studijní prerekvizity

Znalosti z oblasti chemického inženýrství a biologie.

Poslední úprava: Růžičková Iveta (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Zápočtový test se skládá ze dvou částí:

1) fyzikálně chemické metody čištění (maximálně 50 bodů);

2) biologické procesy při čištění odpadních vod, městské ČOV(maximálně 50 bodů).

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout celkově aspoň 50% úspěšnosti a současně minimálně 35% úspěšnosti v každé z obou částí.

Test se píše ve stanoveném termínu v 1. týdnu zkouškového období. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Při neomluvené neúčasti student ztrácí právo účastnit se opravného termínu.

Dva opravné termíny jsou vypisovány v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací a rýsovací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student celkově minimálně 50 bodů a současně minimálně 18 bodů v každé z obou částí, získává nárok na zápočet. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují prostřednictvím SIS po získání zápočtu. Nelze absolvovat zápočtový test a ústní zkoušku v jednom termínu. Případné odhlašování ze zkoušky se provádí v SIS do určeného data, při včasném neodhlášení a neúčasti na zkoušce termín bez náhrady propadá a zkouška je klasifikována známkou "F". Student má celkem k dispozici nejvýše tři termíny, tzn. jeden řádný a maximálně dva opravné.

Vylepšení klasifikace B – E je možno absolvováním zkoušky v opravném termínu po předchozí domluvě se zkoušejícími. Do celkové klasifikace se započítává známka z posledního absolvovaného termínu zkoušky.

Při zápočtovém testu i ústní zkoušce je student povinen mít u sebe doklad umožňující jeho identifikaci (např. ISIC) a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Poslední úprava: Bindzar Jan (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 98 / 112
 
VŠCHT Praha