PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie čištění odpadních vod - M217025
Anglický název: Wastewater Treatment Technology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (24.01.2018)
Předmět je primárně určen pro studenty programů zaměřených na environmentální inženýrství a průmyslovou ekologii. Studentům poskytuje přehled principů čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní fyzikálně chemické a biologické metody čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Studenti budou umět:

Principy základních fyzikálně chemických metod čištění odpadních vod

Principy biologického odstraňování organických látek, dusíku a fosforu z odpadních vod

Mikrobiální složení a hodnocení biocenóz používaných při čištění odpadních vod

Technologické modifikace systémů pro čištění odpadních vod

Literatura
Poslední úprava: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Z:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

Studijní opory
Poslední úprava: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (24.01.2018)

http://web.vscht.cz/bindzarj

Sylabus
Poslední úprava: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (24.01.2018)

1. Definice, vlastnosti a vznik a složení odpadních vod - zdroje odpadních vod, přístup k nakládání s nimi, rozdíly mezi městskými a průmyslovými odpadními vodami, základní legislativní rámec.

2. Hrubé a mechanické předčištění - základní druhy konstrukce česlí a sít, princip, funkce a způsoby konstrukce lapáků písku a tuku, vyrovnání průtoků a koncentrací.

3. Odstranění nerozpuštěných látek - sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, gravitační zahušťování suspenzí a kalů.

4. Další separační procesy - extrakce, adsorpce, desorpce, membránové postupy.

5. Chemické procesy čištění odpadních vod - neutralizace, srážení, koagulace, oxidace a redukce.

6. Odstranění ropných látek a tuků - separace, rozklad stabilizovaných emulzí, ochrana podzemních vod před ropnými látkami.

7. Technologická linka čistírny městských odpadních vod, předčištění odpadních vod, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží, zpracování primárního kalu.

8. Terminologie biochemických procesů, kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, rozdělení reaktorů z hlediska hydraulického režimu a způsobu provozu.

9. Aktivační proces, složení aktivovaného kalu, technologické parametry aktivačního procesu, biochemické principy odstraňování organických látek, technologické modifikace aktivačních systémů.

10. Aerace, oxygenační kapacita a faktory jí ovlivňující, biochemické principy odstraňování nutrientů, systémy biologického odstraňování dusíku a fosforu, chemické srážení fosforu.

11. Separace aktivovaného kalu, princip tvorby vloček, hodnocení separačních vlastností, separační problémy a jejich řešení, metody identifikace organismů.

12. Dosazovací nádrže, terciární čištění, membránové bioreaktory.

13. Biofilmové reaktory, čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofilmovou kultivaci biomasy.

14. Kalové hospodářství ČOV, anaerobní čištění odpadních vod.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Znalosti z oblasti chemického inženýrství a biologie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Růžičková Iveta Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Zápočtový test se skládá ze dvou částí:

1) fyzikálně chemické metody čištění (maximálně 50 bodů);

2) biologické procesy při čištění odpadních vod, městské ČOV(maximálně 50 bodů).

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout celkově alespoň 50% úspěšnosti.

Na ústní zkoušku se studenti přihlašují po získání zápočtu. Nelze absolvovat zápočtový test a ústní zkoušku v jednom termínu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 98 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha