PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Projekt technologie vody - M217034
Anglický název: Water Technology: Project
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Dolejš Petr Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N217034
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je přiblížit studentům co nejrealističtěji roli technologa vody při projektování vodohospodářské infrastruktury (čistírny odpadních vod, úpravny pitných vod). Ve spolupráci s průmyslovými partnery budou studenti pracovat na projektech z reálné praxe pod vedením vyučujících z VŠCHT (konzultace 1x týdně) a mentorů z daných podniků (konzultace podle potřeby). Výstupem projektů budou technicko-ekonomické studie, které studenti odprezentují zástupcům zúčastněných firem. Součástí výuky budou i teoretické přednášky (v kombinaci s předmětem Seminář k projektu technologie vody (M217022) zejména na následující témata: Projektový management, Prezentace výsledků (orální prezentace, technické texty), Různé metody přístupu k technologickým výpočtům, Odhadování cen projektů.
Poslední úprava: Bindzar Jan (11.04.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

na základě dostupných informací zvolit vhodný způsob řešení daného problému,

samostatně provádět experimentální činnost v laboratoři,

vyhodnotit výsledky experimentů a vyvodit z nich patřičné závěry.

Poslední úprava: Cibulková Jana (05.04.2023)
Literatura -

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

Poslední úprava: Cibulková Jana (05.04.2023)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Poslední úprava: Cibulková Jana (05.04.2023)
Sylabus -

1. Zadání projektu.

2.-14. Individuální práce na projektu, konzultace.

Poslední úprava: Cibulková Jana (05.04.2023)
Studijní prerekvizity -

Hydrochemie, Analytika vody

Poslední úprava: Cibulková Jana (05.04.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

O výsledcích svých projektů studenti podají zprávu formou powerpointové prezentace před komisí složenou z pedagogických pracovníků ústavu. Jejich výkon (jak při samotných laboratorních pracích, tak při prezentaci) bude ohodnocen klasifikovaným zápočtem.

Poslední úprava: Cibulková Jana (05.04.2023)
 
VŠCHT Praha